Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2019]
downloadplay(2019-01-01) Hebr. 11 vs 5 - Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden.mp3downloadplay(2019-01-13) HC zondag 45, vraag 118-119 Het gebed des Heeren, over de aanspreekvorm van Onze Vader.mp3downloadplay(2019-01-13) Romeinen 3 vs 8 - Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome. Welker verdoemenis rechtvaardig is.mp3downloadplay(2019-01-16) Efeze 2 vs 8 - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.mp3downloadplay(2019-01-20) HC zondag 46, vraag 120-121 Het gebed des Heeren, over de Majesteit van God.mp3downloadplay(2019-01-20) Johannes 8 vs 36 - Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.mp3downloadplay(2019-01-27) HC zondag 47, vraag 122 - Het gebed des Heeren; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(2019-01-27) Psalm 147 vs 12-13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.mp3downloadplay(2019-01-30) Hebr. 12 vs 12 - Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen.mp3downloadplay(2019-02-10) HC zondag 48, vraag 123 - Het gebed des Heeren; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplay(2019-02-10) Psalm 26 vs 6 - Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE.mp3downloadplay(2019-02-17) Efeze 5 vs 8 - Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.mp3downloadplay(2019-02-17) Galaten 3 vs 1 - O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3downloadplay(2019-02-24) HC zondag 49, vraag 124 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplay(2019-02-24) Johannes 3 vs 36 - Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien.mp3downloadplay(2019-03-10) Efeze 5 vs 14 - Daarom zegt Hij; Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.mp3downloadplay(2019-03-10) HC zondag 50, vraag 125 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplay(2019-03-13) Johannes 4 vs 07 - Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar; Geef Mij te drinken.mp3downloadplay(2019-03-13) Johannes 4 vs 10 - Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt; Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd.mp3downloadplay(2019-03-13) Psalm 113 vs 5-8 Wie is gelijk de HEERE, onze God, Die zeer hoog woont.mp3downloadplay(2019-03-17) HC zondag 51, vraag 126 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3downloadplay(2019-03-17) Spreuken 27 vs 2 - Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen.mp3downloadplay(2019-03-24) Mattheus 27 vs 28 - En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om.mp3downloadplay(2019-03-31) HC zondag 52, vraag 127 - Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3downloadplay(2019-04-14) HC zondag 52, vraag 128 - Amen, over het besluit van het gebed des Heeren.mp3downloadplay(2019-04-19) Johannes 19 vs 30 - Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij; Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.mp3downloadplay(2019-04-21) Mattheus 28 vs 2 - En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe.mp3downloadplay(2019-04-21) Mattheus 28 vs 6 - Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.mp3downloadplay(2019-04-22) 1 Korinthe 15 vs 11 - Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.mp3downloadplay(2019-05-12) HC zondag 01 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(2019-05-12) Johannes 17 vs 22 - En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn.mp3downloadplay(2019-05-19) HC zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist Gods heilige wet van ons.mp3downloadplay(2019-05-19) Jesaja 54 vs 5 - Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser.mp3downloadplay(2019-05-26) HC zondag 03 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2019-05-30) Hand. 1 vs 11 - Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.mp3downloadplay(2019-06-09) Hand. 2 vs 4a - En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplay(2019-06-09) Hand. 2 vs 4b - En zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.mp3downloadplay(2019-06-10) Nehemia 9 vs 20 - En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw Manna hebt Gij niet geweerd van hun mond.mp3downloadplay(2019-06-16) HC zondag 04 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn heilige wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplay(2019-06-16) Hand. 2 vs 36 - Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft.mp3downloadplay(2019-06-23) HC zondag 05 - Is er enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplay(2019-06-23) Markus 5 vs 28 - Want zij zeide; Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.mp3downloadplay(2019-06-30) HC zondag 06 - Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplay(2019-07-14) HC zondag 07 - Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplay(2019-07-14) Psalm 40 vs 17 - Laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen; De HEERE zij groot gemaakt.mp3downloadplay(2019-07-21) HC zondag 08 - Hoe worden deze artikelen des geloofs gedeeld.mp3downloadplay(2019-07-21) Johannes 6 vs 66 - Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.mp3downloadplay(2019-07-28) Efeze 1 vs 22 - En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen.mp3downloadplay(2019-07-28) HC zondag 09 - Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplay(2019-08-11) HC zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3downloadplay(2019-08-11) Kolossenzen 4 vs 2 - Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.mp3downloadplay(2019-08-18) HC zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplay(2019-08-18) Rom. 8 vs 39 - Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods.mp3downloadplay(2019-08-25) HC zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2019-08-25) Jesaja 49 vs 1 - De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.mp3downloadplay(2019-09-08) 2 Timotheus 4 vs 6 - Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.mp3downloadplay(2019-09-08) HC zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(2019-09-15) HC zondag 14 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Jezus Christus.mp3downloadplay(2019-09-15) Lukas 8 vs 13 - En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen, die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen.mp3downloadplay(2019-09-22) Ezechiel 33 vs 22 - Nu was de hand des HEEREN op mij geweest des avonds, eer die ontkomene kwam, en had mijn mond opengedaan.mp3downloadplay(2019-09-22) HC zondag 15 - Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2019-09-29) HC zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen.mp3downloadplay(2019-09-29) Psalm 111 vs 9 - Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Zijn Naam is heilig en vreselijk.mp3downloadplay(2019-10-13) 2 Korinthe 5 vs 5 - Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.mp3downloadplay(2019-10-13) HC zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2019-10-20) HC zondag 18 - Wat nut ons de hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2019-10-20) Jakobus 1 vs 12 - Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen.mp3downloadplay(2019-10-23) Psalm 9 vs 11 - En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.mp3downloadplay(2019-10-27) HC zondag 19, vraag 50-51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplay(2019-10-27) Psalm 27 vs 14 - Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.mp3downloadplay(2019-11-06) Jesaja 43 vs 6 - Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde.mp3downloadplay(2019-11-06) Psalm 72 vs 19 - En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld.mp3downloadplay(2019-11-06) Rom. 8 vs 33 - Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods God is het, Die rechtvaardig maakt.mp3downloadplay(2019-11-10) Genesis 43 vs 8 - Zend den jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven.mp3downloadplay(2019-11-10) HC zondag 19, vraag 52 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2019-11-17) HC zondag 20 - Wat gelooft gij van God den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2019-11-17) Jeremia 31 vs 33 - Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn.mp3downloadplay(2019-11-24) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke Kerk.mp3downloadplay(2019-11-27) Openb. 14 vs 1 - En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend.mp3downloadplay(2019-12-08) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplay(2019-12-08) Psalm 132 vs 11 - De HEERE heeft David de waarheid gezworen, waarvan Hij niet wijken zal.mp3downloadplay(2019-12-11) Genesis 1 vs 3 - En God zeide; Daar zij licht! en daar werd licht.mp3downloadplay(2019-12-15) HC zondag 21, vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplay(2019-12-15) Lukas 1 vs 38 - En Maria zeide; Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.mp3downloadplay(2019-12-25) Lukas 2 vs 12 - En dit zal u het teken zijn, gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.mp3downloadplay(2019-12-25) Lukas 2 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplay(2019-12-26) Lukas 2 vs 16 - En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3downloadplay(2019-12-29) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplay(2019-12-31) Johannes 15 vs 5 - Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.mp3up..