Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2018]
downloadplay(2018-01-01) Hebr. 6 vers 9 -nieuwjaar- Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken.mp3downloadplay(2018-01-14) HC zondag 26, vraag 70-71 Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplay(2018-01-14) Jesaja 40 vs 1 - Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3downloadplay(2018-01-21) HC zondag 27, vraag 72-73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(2018-01-21) Zach. 6 vs 12 - HEERE der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt.mp3downloadplay(2018-01-24) 1 Thess. 1 vers 4 - Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God.mp3downloadplay(2018-02-07) Deut. 5 vers 24 - Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien, en wij hebben Zijn stem gehoord uit het midden des vuurs.mp3downloadplay(2018-02-11) HC zondag 27, vraag 74 - Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3downloadplay(2018-02-11) Psalm 42 vs 10 - Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij. Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking.mp3downloadplay(2018-02-18) Psalm 22 vs 27a - De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.mp3downloadplay(2018-02-18) Psalm 22 vs 27b - De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.mp3downloadplay(2018-02-21) Jesaja 40 vs 9 - O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap.mp3downloadplay(2018-02-25) HC zondag 28, vraag 75 - Hoe wordt gij in het HA verzekerd dat gij aan de enige offerande Christi, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goederen.mp3downloadplay(2018-02-25) Lukas 22 vers 48 - En Jezus zeide tot hem; Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus.mp3downloadplay(2018-03-11) HC zondag 28, vraag 76 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay(2018-03-11) Matth. 27 vs 23 - Doch de stadhouder zeide; Wat heeft Hij dan kwaads gedaan En zij riepen te meer, zeggende; Laat Hem gekruisigd worden.mp3downloadplay(2018-03-14) Biddagpredicatie over Matth. 6 vs 13 - En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk.mp3downloadplay(2018-03-14) Biddagpredicatie over Matth. 7 vs 7 - Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.mp3downloadplay(2018-03-14) Biddagpredicatie over Rom. 13 vs 14 - Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.mp3downloadplay(2018-03-18) HC zondag 28, vraag 77 - Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven.mp3downloadplay(2018-03-18) Matth. 20 vs 22 - Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden.mp3downloadplay(2018-03-25) HC zondag 29, vraag 78 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplay(2018-03-25) Numeri 19 vs 3 - En gij zult die geven aan Eleazar, den priester; en hij zal haar uitbrengen tot buiten het leger.mp3downloadplay(2018-03-30) Johannes 19 vs 34 - Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.mp3downloadplay(2018-04-01) Lukas 24 vs 19 - De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.mp3downloadplay(2018-04-01) Matth. 28 vers 1 - En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, om het graf te bezien.mp3downloadplay(2018-04-02) Johannes 3 vs 15 - Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.mp3downloadplay(2018-04-15) HC zondag 29, vraag 79 - Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed, of het NT in Zijn bloed.mp3downloadplay(2018-04-15) Psalm 91 vs 3 - Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.mp3downloadplay(2018-04-22) HC zondag 30, vraag 80 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3downloadplay(2018-04-22) Spreuken 18 vs 24 - Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder.mp3downloadplay(2018-04-29) HC zondag 30, vraag 81 - Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld.mp3downloadplay(2018-04-29) Rom. 8 vers 18 - Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard zal worden.mp3downloadplay(2018-05-10) Hand. 1 vers 9-10 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplay(2018-05-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit HA laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als goddeloze mensen aanstellen.mp3downloadplay(2018-05-13) Psalm 115 vs 1 - Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.mp3downloadplay(2018-05-20) Ezechiel 36 vs 26-27 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen.mp3downloadplay(2018-05-20) Hand. 2 vers 12 - En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander; wat wil toch dit zijn.mp3downloadplay(2018-05-21) Hand. 10 vs 44-45 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.mp3downloadplay(2018-05-27) HC zondag 31, vraag 83-84 Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten.mp3downloadplay(2018-05-27) Jesaja 52 vs 10 - De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.mp3downloadplay(2018-06-10) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den christelijken ban.mp3downloadplay(2018-06-10) Hand. 9 vs 18 - En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt.mp3downloadplay(2018-06-17) HC zondag 32, vraag 86-87 Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdienste onzerzijds, door Christus verlost, waarom dan nog goede werken.mp3downloadplay(2018-06-17) Jesaja 65 vs 1 - Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten.mp3downloadplay(2018-06-24) HC zondag 33, vraag 88 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplay(2018-07-08) HC zondag 33, vraag 89-90 De afsterving van de oude mens, over een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben.mp3downloadplay(2018-07-08) Jakobus 1 vs 5-6 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt.mp3downloadplay(2018-07-15) HC zondag 33, vraag 91 - Over de goede werken die alleen die uit een waar geloof zijn, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden.mp3downloadplay(2018-07-15) Hebr. 11 vers 13 - Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd.mp3downloadplay(2018-07-22) 1 Tim. 1 vs 19 - Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben.mp3downloadplay(2018-07-22) HC zondag 34, vraag 92 - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3downloadplay(2018-07-29) HC zondag 34, vraag 93 - Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3downloadplay(2018-07-29) Rom. 11 vs 29 - Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.mp3downloadplay(2018-08-05) HC zondag 34, vraag 94-95 Het eerste gebod; over dat alle afgoderij in de plaats des enigen waren Gods, van God vervloekt is.mp3downloadplay(2018-08-05) Numeri 23 vs 19 - God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen.mp3downloadplay(2018-08-19) HC zondag 35, vraag 96-98 Over het tweede gebod; over dat wij God in generlei wijze afbeelden, en op geen andere wijze vereren.mp3downloadplay(2018-08-19) Hebr. 11 vers 8 - Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou.mp3downloadplay(2018-08-26) 2 Petrus 1 vs 19 - En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats.mp3downloadplay(2018-08-26) HC zondag 36, vraag 99-100 Over derde gebod; dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook niet onnodig, zweren.mp3downloadplay(2018-09-09) HC zondag 37, vraag 101-102 Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplay(2018-09-09) Hebr. 2 vers 10 - Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn.mp3downloadplay(2018-09-16) HC zondag 38, vraag 103 - Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3downloadplay(2018-09-16) Psalm 120 vs 5 - O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.mp3downloadplay(2018-09-23) Genesis 15 vs 1 - Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.mp3downloadplay(2018-09-23) HC zondag 39, vraag 104 - Over het vijfde gebod; eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplay(2018-09-30) HC zondag 40, vraag 105-107 Over het zesde gebod; gij zult niet dood slaan.mp3downloadplay(2018-10-14) Exodus 29 vs 4,7,20 - En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven.mp3downloadplay(2018-10-14) HC zondag 41, vraag 108 - Het zevende gebod, over dat alle onkuisheid van God vervloekt is.mp3downloadplay(2018-10-21) HC zondag 41, vraag 109 - Verbiedt God in dit gebod niet meer dan alleen echtbreken en dergelijke schandelijkheden.mp3downloadplay(2018-10-21) Hand. 19 vers 2 - Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt.mp3downloadplay(2018-10-28) HC zondag 42, vraag 110-111 Over het achtste gebod; gij zult niet stelen.mp3downloadplay(2018-11-07) Dankdagpredicatie over Jesaja 6 vers 3 - Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.mp3downloadplay(2018-11-07) Dankdagpredicatie over Johannes 4 vers 8 - Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.mp3downloadplay(2018-11-07) Dankdagpredicatie over Psalm 135 vers 5 - Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.mp3downloadplay(2018-11-11) 1 Kor. 03 vs 21 - Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe.mp3downloadplay(2018-11-11) HC zondag 43, vraag 112 - Over het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplay(2018-11-18) 1 Kor. 13 vs 11 - Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind.mp3downloadplay(2018-11-18) HC zondag 44, vraag 113 - Over het tiende gebod, gij zult niets begeren dat van uw naasten is.mp3downloadplay(2018-11-21) Hand. 26 vs 28 - En Agrippa zeide tot Paulus; Gij beweegt mij bijna een christen te worden.mp3downloadplay(2018-11-25) HC zondag 44, vraag 114 - Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden.mp3downloadplay(2018-11-25) Psalm 100 vs 5 - Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.mp3downloadplay(2018-12-09) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo toch niemand in dit leven deze heilige wet houden kan.mp3downloadplay(2018-12-09) Lukas 19 vs 9 - En Jezus zeide tot hem; Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.mp3downloadplay(2018-12-16) HC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3downloadplay(2018-12-16) Lukas 1 vs 68 - Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke.mp3downloadplay(2018-12-25) Lukas 2 vs 07 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplay(2018-12-25) Lukas 2 vs 12 - En dit zal u het teken zijn gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.mp3downloadplay(2018-12-26) Lukas 1 vs 69 - En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht.mp3downloadplay(2018-12-30) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3downloadplay(2018-12-31) Judas vs 14 -oudjaar- En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen.mp3up..