Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2017]
downloadplay(2017-01-01) Psalm 119 vers 33 - HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.mp3downloadplay(2017-01-01) Psalm 43 vers 4 - En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God.mp3downloadplay(2017-01-15) HC zondag 14, vraag 35 - Wat is dat gezegd; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplay(2017-01-15) Matth. 5 vers 3 - Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.mp3downloadplay(2017-01-22) HC zondag 14, vraag 36 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplay(2017-01-22) Matth. 5 vers 4 - Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.mp3downloadplay(2017-01-25) Obadja 1 vs 17 - Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.mp3downloadplay(2017-01-29) HC zondag 15, vraag 37 - Wat verstaat gij door het woordje; geleden.mp3downloadplay(2017-01-29) Matth. 5 vers 5 - Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.mp3downloadplay(2017-02-12) Filipenzen 1 vs 23 - Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.mp3downloadplay(2017-02-12) HC zondag 15, vraag 38 - Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2017-02-15) 1 Kor. 11 vs 24 - En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide; Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.mp3downloadplay(2017-02-19) Hooglied 2 vers 10 - Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij; Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom.mp3downloadplay(2017-02-19) Jesaja 53 vs 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem.mp3downloadplay(2017-02-26) HC zondag 15, vraag 39 - Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(2017-02-26) Prediker 9 vs 4 - Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.mp3downloadplay(2017-03-08) Biddagpredicatie over Deut. 1 vs 38 - Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen; sterk denzelven, want hij zal het Israel doen erven.mp3downloadplay(2017-03-08) Biddagpredicatie over Lukas 11 vers 9 - En Ik zeg ulieden; Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.mp3downloadplay(2017-03-08) Biddagpredicatie over Prediker 11 vers 6 - Zaai uw zaad in den morgenstond, en trek uw hand des avonds niet af; want gij weet niet, wat recht wezen zal.mp3downloadplay(2017-03-12) HC zondag 16, vraag 40 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplay(2017-03-12) Johannes 17 vs 24 - Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen.mp3downloadplay(2017-03-19) HC zondag 16, vraag 41 - Waarom is Hij begraven geworden.mp3downloadplay(2017-03-19) Lukas 23 vers 27 - En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.mp3downloadplay(2017-03-26) HC zondag 16, vraag 42 - Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven.mp3downloadplay(2017-03-26) Richt. 14 vers 14 - Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in drie dagen niet verklaren.mp3downloadplay(2017-04-09) HC zondag 16, vraag 43 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplay(2017-04-09) Matth. 26 vers 56 - Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.mp3downloadplay(2017-04-14) Matth. 27 vers 46 - En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende; ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI.mp3downloadplay(2017-04-16) Lukas 24 vers 34 - De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3downloadplay(2017-04-16) Markus 16 vs 6 - Maar hij zeide tot haar; Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet.mp3downloadplay(2017-04-17) Johannes 21 vs 14 - Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.mp3downloadplay(2017-04-23) HC zondag 16, vraag 44 - Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.mp3downloadplay(2017-04-23) Hebr. 13 vers 8 - Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.mp3downloadplay(2017-04-30) HC zondag 17, vraag 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplay(2017-04-30) Jesaja 45 vs 22 - Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen wie heeft dat laten horen van ouds her. Wie heeft dat van toen af verkondigd.mp3downloadplay(2017-05-14) HC zondag 18, vraag 46 - Wat verstaat gij daarmede; dat Hij is opgevaren naar de hemel.mp3downloadplay(2017-05-14) Judas vers 24 - Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde.mp3downloadplay(2017-05-21) HC zondag 18, vraag 47 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplay(2017-05-21) Lukas 14 vers 22 - En de dienstknecht zeide; Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats.mp3downloadplay(2017-05-25) Hand. 1 vers 9 - En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplay(2017-05-28) 2 Johannes 4 - Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader.mp3downloadplay(2017-05-28) HC zondag 18, vraag 48 - Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen niet van elkander gescheiden.mp3downloadplay(2017-06-04) Exodus 35 vers 8 - En olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen.mp3downloadplay(2017-06-04) Hand. 2 vers 1-3 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis.mp3downloadplay(2017-06-05) Matth. 10 vers 20 - Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.mp3downloadplay(2017-06-18) HC zondag 18, vraag 49 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3downloadplay(2017-06-18) Romeinen 3 vs 28 - Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.mp3downloadplay(2017-06-25) HC zondag 19, vraag 50 - Waarom wordt daarbij gezet; zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplay(2017-07-09) HC zondag 19, vraag 51 - Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplay(2017-07-09) Johannes 17 vs 17 - Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.mp3downloadplay(2017-07-16) HC zondag 19, vraag 52a - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-07-16) Matth. 11 vers 27 - Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon.mp3downloadplay(2017-07-23) Ezechiel 34 vs 26 - Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal den plasregen doen nederdalen op zijn tijd.mp3downloadplay(2017-07-23) HC zondag 19, vraag 52b - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-07-30) HC zondag 19, vraag 52c - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-07-30) Johannes 3 vs 16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve.mp3downloadplay(2017-08-13) HC zondag 20, vraag 53 - Wat gelooft gij van God den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2017-08-13) Numeri 14 vs 11 - En de HEERE zeide tot Mozes; Hoe lang zal mij dit volk tergen En hoe lang zullen zij aan Mij niet geloven, door alle tekenen.mp3downloadplay(2017-08-20) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijk Kerk.mp3downloadplay(2017-08-20) Hand. 18 vs 9-10 Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in deze stad.mp3downloadplay(2017-08-27) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplay(2017-08-30) Genesis 3 vs 8 - Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.mp3downloadplay(2017-09-10) HC zondag 21, vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplay(2017-09-10) Hebr. 7 vers 25 - Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.mp3downloadplay(2017-09-13) Johannes 12 vs 21 - Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende; Heere! wij wilden Jezus wel zien.mp3downloadplay(2017-09-17) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplay(2017-09-17) Psalm 91 vers 5 - Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt.mp3downloadplay(2017-09-24) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplay(2017-10-08) HC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplay(2017-10-08) Jakobus 4 vers 7 - Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.mp3downloadplay(2017-10-15) HC zondag 23, vraag 60 - Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplay(2017-10-15) Psalm 9 vers 10 - En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.mp3downloadplay(2017-10-22) HC zondag 23, vraag 61 Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplay(2017-10-22) Markus 9 vs 23 - En Jezus zeide tot hem; Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.mp3downloadplay(2017-10-25) 1 Petrus 2 vs 9 - Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen.mp3downloadplay(2017-10-29) HC zondag 24, vraag 62-63 Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplay(2017-11-01) Dankdagpredicatie over Hebr. 4 vers 9 - Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.mp3downloadplay(2017-11-01) Dankdagpredicatie over Kol. 4 vers 2 - Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.mp3downloadplay(2017-11-01) Dankdagpredicatie over Psalm 76 vs 12 - Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen.mp3downloadplay(2017-11-08) Micha 5 vs 6 - En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht.mp3downloadplay(2017-11-12) HC zondag 24, vraag 64 - Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen.mp3downloadplay(2017-11-12) Hosea 8 vs 12 - Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds.mp3downloadplay(2017-11-19) 2 Tim. 2 vers 19 - De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.mp3downloadplay(2017-11-19) HC zondag 25, vraag 65 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(2017-11-26) HC zondag 25, vraag 66 - De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet.mp3downloadplay(2017-12-10) HC zondag 25, vraag 67-68 Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplay(2017-12-10) Micha 5 vs 1 - En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel.mp3downloadplay(2017-12-17) HC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij door de HD vermaand en verzekerd dat de enige offerande Christi, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplay(2017-12-17) Jesaja 7 vs 14 - Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren.mp3downloadplay(2017-12-25) Johannes 3 vers 16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve.mp3downloadplay(2017-12-25) Lukas 2 vers 4-5 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt.mp3downloadplay(2017-12-31) 2 Sam. 2 vers 26 - Toen riep Abner tot Joab, en zeide; Zal dan het zwaard eeuwiglijk verteren. Weet gij niet, dat het in het laatste bitterheid zal zijn.mp3downloadplay(2017-12-31) Psalm 37 vers 37 - Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man zal vrede zijn.mp3up..