Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2012]
(.) Biddag 7 maart 2012 (.) Bijlagen up.. downloadplayDeut. 2 vs 01-14 Gijlieden hebt dit gebergte genoeg omgetogen; keert u naar het noorden.mp3downloadplayEfeze 4 vs 01-16 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping.mp3downloadplayEzechiel 11 - Toen hief mij de Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort van het huis des HEEREN.mp3downloadplayFilipp. 4 vs 1-9 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.mp3downloadplayGalaten 6 vs 14 - Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayGenesis 31 vs 13 - Ik ben die God van Beth-El, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt.mp3downloadplayHC Zondag 13 vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onzen Heere.mp3downloadplayHC Zondag 14 vraag 35-36 Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplayHC Zondag 15 vraag 37 - Wat verstaat gij door het woordeken; Geleden.mp3downloadplayHC Zondag 15 vraag 38-39 Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplayHC Zondag 16 vraag 40-41 Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen, en is Hij begraven geworden.mp3downloadplayHC Zondag 16 vraag 42 - Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven.mp3downloadplayHC Zondag 16 vraag 43 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplayHC Zondag 16 vraag 44 - Waarom volgt daar; Nedergedaald ter helle.mp3downloadplayHC Zondag 17 vraag 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayHC Zondag 18 vraag 46 - Wat verstaat gij daarmede; Opgevaren ten hemel.mp3downloadplayHC Zondag 18 vraag 47 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplayHC Zondag 18 vraag 48 - Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden.mp3downloadplayHC Zondag 18 vraag 49 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3downloadplayHC Zondag 19 vraag 50 - Waarom wordt daarbij gezet; Zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayHC Zondag 19 vraag 51 - Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplayHC Zondag 19 vraag 52 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplayHC Zondag 20 vraag 53 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayHC Zondag 21 vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk.mp3downloadplayHC Zondag 21 vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayHC Zondag 21 vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayHC Zondag 22 vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplayHC Zondag 22 vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplayHC Zondag 23 vr. 59-60 Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplayHandelingen 1 vs 11 - Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel.mp3downloadplayHandelingen 2 vs 17 - En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.mp3downloadplayJacobus 1 vs 01-18 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht.mp3downloadplayJesaja 55 vs 1 - O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet.mp3downloadplayJesaja 55 vs 7 - De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE.mp3downloadplayJohannes 04 vs 48 - Jezus dan zeide tot hem; Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven.mp3downloadplayJohannes 13 vs 25 - En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem; Heere, wie is het.mp3downloadplayJohannes 17 vs 24 - Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.mp3downloadplayJohannes 18 vs 29-30 Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens.mp3downloadplayKorinthe (1) 9 vs 27 - Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid,.mp3downloadplayKorinthe (2) 3 vs 6 - Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes.mp3downloadplayKorinthe (2) 4 vs 16 - Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt.mp3downloadplayLukas 03 vs 4-5 Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden.mp3downloadplayLukas 04 vs 31-32 En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht.mp3downloadplayLukas 22 vs 25-28 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste.mp3downloadplayLukas 23 vs 46 - Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp3downloadplayMarkus 16 vs 10 - Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.mp3downloadplayMattheus 15 vs 22 - Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.mp3downloadplayNehemia 9 vs 20 - En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen.mp3downloadplayPsalm 11 vs 5 - De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.mp3downloadplayPsalm 117 - Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid.mp3downloadplayPsalm 125 vs 1 - Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.mp3downloadplayPsalm 125 vs 4-5 HEERE! doe den goeden wel, en dengenen, die oprecht zijn in hun harten.mp3downloadplayPsalm 126 vs 3 - De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.mp3downloadplayPsalm 43 - Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk.mp3downloadplayPsalm 72 vs 17 - Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden.mp3downloadplayPsalm 73 vs 23 - Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat.mp3downloadplayRomeinen 8 vs 23 - En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven.mp3downloadplaySamuel (2) 1 vs 1-17 Uw bloed zij op uw hoofd; want uw mond heeft tegen u getuigd.mp3downloadplayThess. (1) 5 vs 24 - Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.mp3downloadplayThess. (2) 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.mp3downloadplayTimotheus (1) 1 vs 15 - Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is.mp3downloadplayZacharia 1 vs 1-10 De HEERE is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen.mp3downloadplayZacharia 4 vs 6 - Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.mp3