Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2011]
(.) Bijlagen (.) Jaargang 2011 geselecteerd op data up.. downloadplay2 Korinthe 7 vs 8-16 (a) Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid.mp3downloadplay2 Korinthe 7 vs 8-16 (b) Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid.mp3downloadplayGal. 1 vs 6-24 (a) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayGal. 1 vs 6-24 (b) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayHand. 1 vs 18 (a) Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid.mp3downloadplayHand. 1 vs 18 (b) Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid.mp3downloadplayHand. 26 vs 1-16 (a) Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles.mp3downloadplayHand. 26 vs 1-16 (b) Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles.mp3downloadplayHebr. 5 vs 1-14 (a) Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere.mp3downloadplayHebr. 5 vs 1-14 (b) Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere.mp3downloadplayJoh. 03 vs 9-21 Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.mp3downloadplayJoh. 04 vs 1-15 En Hij moest door Samaria gaan.mp3downloadplayJoh. 19 vs 34 - Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.mp3downloadplayJoh. 20 vs 1-21 (a) Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.mp3downloadplayJoh. 20 vs 1-21 (b) Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 12 - Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is.mp3downloadplayLukas 02 vs 08-20 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld.mp3downloadplayLukas 02 vs 13-14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen des welbehagens.mp3downloadplayLukas 02 vs 22-35 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3downloadplayLukas 17 vs 20-37 (a - Oudjaar) Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.mp3downloadplayLukas 17 vs 20-37 (b - Oudjaar) Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.mp3downloadplayLukas 23 vs 26-32 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.mp3downloadplayMarkus 4 vs 21-25 Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde.mp3downloadplayMatth. 04 vs 1-11 (a) Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.mp3downloadplayMatth. 04 vs 1-11 (b) Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.mp3downloadplayMatth. 28 vs 11-20 (a) Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.mp3downloadplayMatth. 28 vs 11-20 (b) Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.mp3downloadplayPsalm 55 (biddag) O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.mp3downloadplayPsalm 66 (biddag) Juicht Gode, gij ganse aarde! Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.mp3downloadplayRom. 12 vs 9-21 (a) Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.mp3downloadplayRom. 12 vs 9-21 (b) Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.mp3downloadplaySpr. 16 vs 1-17 (a) Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.mp3downloadplaySpr. 16 vs 1-17 (b) Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.mp3