Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2010]
(.) Bijlagen up.. downloadplay1 Kor. 15 (a) Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb.mp3downloadplay1 Kor. 15 (b) Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb.mp3downloadplayDeut. 28 vs 1-15 (Biddag) Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.mp3downloadplayFillip. 3 vs 1-16 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens.mp3downloadplayHand. 1 vs 1-11 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplayHand. 2 vs 37a - En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart.mp3downloadplayJesaja 40 vs 1-2 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3downloadplayJoh. 18 vs 1-11 Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3downloadplayLukas 23 vs 33-46 En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar.mp3downloadplayLukas 23 vs 48 - Lukas 23 vs 48 - En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen.mp3downloadplayLukas 24 vs 1-12 (Pasen) En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.mp3downloadplayLukas 24 vs 31a - En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.mp3downloadplayMal. 3 vs 1-6 Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.mp3downloadplayOpenb. 12 vs 1-12 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede.mp3downloadplayRom. 08 vs 15 - Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-8 (a) Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-8 (b) Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vs 1-13 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven.mp3downloadplayZach. 1 vs 7-17 En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden.mp3