Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2006 - 2009]
downloadplay(2005) Lukas 2 vs 12 - gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.mp3downloadplay(2006) Hand. 1 vs 1-11 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplay(2006) Lukas 11 vs 1 - Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.mp3downloadplay(2006) Lukas 11 vs 13 - Hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden.mp3downloadplay(2006) Lukas 11 vs 9 - Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.mp3downloadplay(2007) Markus 10 vs 49 - Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.mp3downloadplay(2008) Job 42 vs 10a - En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden.mp3downloadplay(2009) Hand. 2 vs 2 (A) En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind.mp3downloadplay(2009) Hand. 2 vs 2 (B) En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind.mp3downloadplay(2009) Jeremia 8 vs 20 - De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde; nog zijn wij niet verlost.mp3downloadplay(2009) Jesaja 40 vs 11 - Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen.mp3downloadplay(2009) Jesaja 40 vs 22 - Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen.mp3downloadplay(2009) Lukas 2 vs 38 - En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden.mp3downloadplay(2009) Lukas 2 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3up..