Luisterboeken - Aanbod van genade, marrowmen, uitverkiezing, wet en evangelie - Ds. C. Stelwagen - Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw