Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 03 (b) En alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft