Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 01 vs 24 En zij baden en zeiden; Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt