Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. KV in Ter Aar - Verhandeling Galatenbrief]
downloadplay(.) Inleidend woord omtrent Luthers commentaar op de Galatenbrief.mp3up.. downloadplayA - Inleiding op Luthers verklaring over de Galatenbrief.mp3downloadplayGal. 1 vs 06-11 (a) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayGal. 1 vs 06-11 (b) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayGal. 1 vs 12-24 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.mp3downloadplayGal. 2 vs 01-06 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping.mp3downloadplayGal. 2 vs 07-15 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.mp3downloadplayGal. 2 vs 16-21 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3downloadplayGal. 3 vs 01-18 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3downloadplayGal. 3 vs 18-29 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3downloadplayGal. 4 vs 01-10 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht.mp3downloadplayGal. 4 vs 21-31 (mei 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGal. 4 vs 21-31 (okt. 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGal. 5 vs 01-13 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3downloadplayGal. 5 vs 14-26 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.mp3downloadplayGal. 6 vs 1-4 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad.mp3downloadplayGal. 6 vs 5-18 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3