Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. K. Veldman - Zendbrieven]
(.) Hervormingsdiensten downloadplay(2014-01-30 Canada) 1 Joh. 4 - Ernstige waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3downloadplay(2014-02-19 Hilversum) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplay(2015-10-22 Canada) Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus wettische heiligmaking.mp3downloadplay(2020-10-04 Staphorst) Hebr. 11 vs 28 - Mozes heeft in Jezus Christus geloofd.mp3downloadplay(2020-10-07 Vriezenveen) Hebr. 10 vs 32-39 De verachtering in de genade.mp3downloadplay(2020-10-11 Alblasserdam) Hebr. 11 vs 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp3downloadplay(2020-10-11 Alblasserdam) Hebr. 11 vs 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp3downloadplay(2021) KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3downloadplay(2021-02-24 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 vs 1-12 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft.mp3downloadplay(2021-04-24 HHG Groenekan) 1 Korinthe 15 vs 1-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3downloadplay(2021-04-25 Alblasserdam) 1 Korinthe 15 vs 01-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3downloadplay(2021-04-25 Alblasserdam) 1 Korinthe 15 vs 20-38 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3downloadplay(2021-04-25 Alblasserdam) 1 Korinthe 16 vs 10-14 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Dat al uw dingen in de liefde geschieden.mp3downloadplay(2021-05-13 Alblasserdam) Hebr. 8 vs 1-6 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) 1 Joh. 1 vs 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen.mp3downloadplay(2021-07-04 Alblasserdam) 2 Thess. 1 - Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2021-07-18 Alblasserdam) 2 Petrus 3 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan.mp3downloadplay(2022-03-27 HHG Harskamp) 1 Joh. 2 vers 15-17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.mp3downloadplay(2022-04-18 HHG Kockengen) 1 Korinthe 15 vers 20-43 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is.mp3downloadplay(2022-05-18 OGG Veenwouden) Kol. 2 vs 10-11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses.mp3downloadplay(2022-05-19 VHG Driedorp) Kol. 2 vers 6 - Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.mp3downloadplay(2022-06-15 HHG Kesteren) 1 Tim. 1 vers 3-7 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking.mp3downloadplay(2022-06-29 HHG Nederhemert) 1 Tim. 2 vers 1-4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.mp3downloadplay(2022-07-01 Elburg) Jakobus 1 vers 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3downloadplay(2022-07-03 HHG Breukelen) 1 Timotheus 4 - Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.mp3downloadplay(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3downloadplay(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen.mp3downloadplay(2022-07-20 VHG Driedorp) 2 Tim. 4 vers 2-5 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 1-6 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 7-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2022-08-21 HHG Nederhemert) Rom. 9 vers 1-8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.mp3downloadplay(2022-09-07 HHG Leerbroek) Rom. 10 vers 4 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplay(2022-09-08 VHG Urk) Rom. 11 vers 1-10 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplay(2022-09-18 HHG Westerhaar) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3(2022-09-18 Hoevelaken) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp4 downloadplay(2022-09-21 VHG Driedorp) Rom. 11 vers 20-36 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u.mp3downloadplay(2022-09-25 OGG Terneuzen) Joh. 13 vers 1-16 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.mp3downloadplay(2022-09-25 OGG Terneuzen) Rom. 12 vers 1-3 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven.mp3downloadplay(2022-10-16 HHG Westerhaar) Rom. 12 vers 9-21 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.mp3downloadplay(2022-10-20 Reeuwijk) Gal. 4 vers 1-7 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp4 downloadplay(2022-10-23 HHG Ouddorp) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-10-27 Culemborg) Gal. 5 vs 16-26 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwoude) Rom. 2 vers 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 23-26 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade.mp3downloadplay(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3downloadplay(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Montfoort) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 2 vers 14-29 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk.mp3up.. downloadplayEfeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3downloadplayEfeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayEfeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3downloadplayEfeze 2 vs 1-10 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.mp3downloadplayEfeze 4 vs 9-11 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen.mp3downloadplayEfeze 6 vs 10-19 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.mp3downloadplayFilipp. 2 vs 5-8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3downloadplayHebr. 06 vs 1-20 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben.mp3downloadplayHebr. 06 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3downloadplayHebr. 08 vs 8-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3downloadplayHebr. 09 vs 11-14 De verkoren Kerk van Christus gereinigd van zijn dode werken.mp3downloadplayHebr. 11 vs 17-19 Door het geloof geofferd.mp3downloadplayHebr. 11 vs 23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen.mp3downloadplayHebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden.mp3downloadplayHebr. 11 vs 27-28 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings.mp3downloadplayHebr. 11 vs 29 - Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge.mp3downloadplayHebr. 12 vs 1-3 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3downloadplayHebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3downloadplayJakobus 1 vs 22 -25 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3downloadplayJakobus 2 vs 1-13 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.mp3downloadplayJakobus 5 vs 9b (oudjaar) Ziet, de Rechter staat voor de deur.mp3downloadplayJohannes (1) 1 vs 7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander.mp3downloadplayJohannes (1) 3 vs 14 - Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.mp3downloadplayJohannes (1) 4 - Waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3downloadplayJohannes (1) 4 vs 1-6 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplayJohannes (1) 5 vs 1-5 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.mp3downloadplayKol. 1 vs 12-14 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.mp3downloadplayKol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam.mp3downloadplayKol. 3 - Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking.mp3downloadplayKol. 3 vs 1-2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3downloadplayKorinthe (1) 01 vs 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.mp3downloadplayKorinthe (1) 01 vs 23 - Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.mp3downloadplayKorinthe (1) 02 vs 14-15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.mp3downloadplayKorinthe (1) 05 vs 7-8 Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.mp3downloadplayKorinthe (1) 11 vs 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.mp3downloadplayKorinthe (1) 13 vs 5 - De liefde handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 21-26 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 49 - En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.mp3downloadplayKorinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 20-21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 21 - Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3downloadplayPetrus (1) 2 vs 07 De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks.mp3downloadplayPetrus (1) 2 vs 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.mp3downloadplayPetrus (1) 3 vs 19-21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.mp3downloadplayPetrus (1) 4 vs 2-3 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.mp3downloadplayThess. (1) 5 vs 18 - Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3downloadplayThess. (2) 1 vs 11-12 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping.mp3downloadplayThess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vs 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel, De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn.mp3downloadplayTimotheus (2) 3 vs 14-15 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt.mp3downloadplayTimotheus (2) 4 vs 2-5 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.mp3