Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. K. Veldman - Romeinenbrief]
downloadplay(2013-09-04 Hilversum) Rom. 7 vs 26 - Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2017-05-21 OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Chris.mp3downloadplay(2018-01-10 Vriezenveen) Rom. 9 Geschonken en gekregen genade en gaven.mp3downloadplay(2018-01-28 Elspeet) Rom. 4 Want wat zegt de Schrift; En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.mp3downloadplay(2018-08-12 Haaften) Rom. 7 vs 1-6 Weet gij niet broeders, Want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft.mp3downloadplay(2018-08-26 Waddinxveen) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplay(2018-09-02 Alblasserdam) Rom. 9 vs 30-31 De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen die uit het geloof is.mp3downloadplay(2020-09-16 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp3downloadplay(2020-09-16 Veenwouden) Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp3downloadplay(2020-10-25 Alblasserdam) Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp3downloadplay(2020-10-25 Alblasserdam) Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs.mp3downloadplay(2021) KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3downloadplay(2021-02-20 Groenekan) Rom. 8 vs 14-17 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-02-20 HHG Groenekan) Rom. 8 vs 14-17 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-07-14 HHG Nederhemert) Romeinen 9 - Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere.mp3downloadplay(2021-07-14 Nederhemert) Romeinen 9 - Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere.mp3downloadplay(2022-06-17 Katwijk aan zee) Rom. 8-vers 1-4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 1-6 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 7-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2022-08-21 HHG Nederhemert) Rom. 9 vers 1-8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.mp3downloadplay(2022-09-07 HHG Leerbroek) Rom. 10 vers 4 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplay(2022-09-08 VHG Urk) Rom. 11 vers 1-10 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplay(2022-09-18 HHG Westerhaar) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3(2022-09-18 Hoevelaken) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp4 downloadplay(2022-09-21 VHG Driedorp) Rom. 11 vers 20-36 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u.mp3downloadplay(2022-09-25 OGG Terneuzen) Rom. 12 vers 1-3 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.mp3downloadplay(2022-10-16 HHG Westerhaar) Rom. 12 vers 9-21 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 2 vers 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 23-26 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3up.. downloadplayRom. 01 vs 01-10 (lezing) Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.mp3downloadplayRom. 01 vs 01-10 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.mp3downloadplayRom. 01 vs 11-23 (lezing) Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.mp3downloadplayRom. 01 vs 11-23 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.mp3downloadplayRom. 01 vs 24-32 (lezing) Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid.mp3downloadplayRom. 01 vs 24-32 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid.mp3downloadplayRom. 02 vs 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3downloadplayRom. 03 vs 19-22 Herdenkingdienst van kerkhervorming en reformatie 1517.mp3downloadplayRom. 03 vs 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplayRom. 04 vs 05 - De rechtvaardiging van de goddeloze uit vrije genade om niet.mp3downloadplayRom. 04 vs 10-11 (HD) Over het teken der besnijdenis.mp3downloadplayRom. 04 vs 23-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3downloadplayRom. 05 vs 05-08 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.mp3downloadplayRom. 05 vs 08-09 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.mp3downloadplayRom. 05 vs 19-21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-4 (HA) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-6 (OGG Ede) Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 07 vs 17 - Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.mp3downloadplayRom. 07 vs 24-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplayRom. 07 vs 4 (Harskamp) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 6 (Nabetr. HA) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 08 vs 01-15 Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn.mp3downloadplayRom. 08 vs 01-27 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3downloadplayRom. 08 vs 02-04 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3downloadplayRom. 08 vs 03-04 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplayRom. 08 vs 14-16 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3downloadplayRom. 08 vs 14-19 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplayRom. 08 vs 28-30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd.mp3downloadplayRom. 08 vs 31-39 Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplayRom. 09 vs 20 - Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt.mp3downloadplayRom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.mp3downloadplayRom. 10 vs 04 - Christus het einde der Wet, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.mp3downloadplayRom. 10 vs 04 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplayRom. 10 vs 10 - Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.mp3downloadplayRom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3downloadplayRom. 11 vs 01-15 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid.mp3downloadplayRom. 11 vs 07 - Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3downloadplayRom. 11 vs 16-24 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 17-18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-26 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-36 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 32-36 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.mp3downloadplayRom. 11 vs 5 - Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt.mp3