Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. K. Veldman - Galatenbrief]
(.) Herdenking kerkhervorming - Oud Beijerland 2009 downloadplay(2017-06-21 Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in.mp3downloadplay(2018-02-04 Terneuzen) Gal. 3 vs 2-6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3downloadplay(2018-08-16 Driedorp) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3downloadplay(2018-08-19 Nederhemert) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3downloadplay(2018-08-22 Elspeet) Gal. 4 vs 22-23 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2021) KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3downloadplay(2021-03-17 Driedorp) Gal. 1 vs 1-5 Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3downloadplay(2021-03-17 VHG Driedorp) Gal. 1 vers 1-5 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3downloadplay(2021-07-17 Groenekan) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid.mp3downloadplay(2021-07-17 HHG Groenekan) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid.mp3downloadplay(2022-06-26 HHG Houten) Galaten 4 - Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-10-20 Reeuwijk) Gal. 4 vers 1-7 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-10-23 HHG Ouddorp) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-10-27 Culemborg) Gal. 5 vs 16-26 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.mp3up.. downloadplayGal. 1 vs 06-11 (lezing a) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayGal. 1 vs 06-11 (lezing b) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3downloadplayGal. 1 vs 12-24 (lezing) Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd.mp3downloadplayGal. 2 vs 01-06 (lezing) Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping.mp3downloadplayGal. 2 vs 07-15 (lezing) En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.mp3downloadplayGal. 2 vs 16-21 (lezing) Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3downloadplayGal. 3 vs 01-18 (lezing) O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3downloadplayGal. 3 vs 18-29 (lezing) Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3downloadplayGal. 4 vs 01-10 (lezing) Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht.mp3downloadplayGal. 4 vs 21-31 (mei 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGal. 4 vs 21-31 (oktober 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGal. 5 vs 01-13 (lezing) Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3downloadplayGal. 5 vs 14-26 (lezing) Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.mp3downloadplayGal. 6 vs 1-4 (lezing) Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad.mp3downloadplayGal. 6 vs 5-18 (lezing) Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayGalaten 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplayGalaten 2 vs 19-20 Het sterven aan de wet, en het Gode leven in Christus Jezus in de weg der heiligmaking.mp3downloadplayGalaten 3 vs 16-18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3downloadplayGalaten 3 vs 22-25 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.mp3downloadplayGalaten 4 vs 1-7 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept Abba, Vader.mp3downloadplayGalaten 4 vs 30 - Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGalaten 4 vs 4-5 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3downloadplayGalaten 6 vs 1-6 Brengt den zodanigen te recht met den geest der zachtmoedigheid.mp3