Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. D.C. Overduin - Romeinenbrief]
up.. downloadplayRom. 01 vs 02-03 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees.mp3downloadplayRom. 03 vs 09 Wat dan Zijn wij uitnemender. Ganselijk niet.mp3downloadplayRom. 03 vs 21-22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven.mp3downloadplayRom. 03 vs 25 (HA) Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed.mp3downloadplayRom. 03 vs 25-26 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed.mp3downloadplayRom. 03 vs 31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof. Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.mp3downloadplayRom. 04 vs 23-24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem.mp3downloadplayRom. 05 vs 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij.mp3downloadplayRom. 05 vs 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde.mp3downloadplayRom. 05 vs 20-21 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde.mp3downloadplayRom. 06 vs 04 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is.mp3downloadplayRom. 06 vs 07 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.mp3downloadplayRom. 06 vs 14 (a) Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.mp3downloadplayRom. 06 vs 14 (b) Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.mp3downloadplayRom. 07 vs 06 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 07 vs 15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.mp3downloadplayRom. 07 vs 24-25 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods.mp3downloadplayRom. 08 vs 01 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen.mp3downloadplayRom. 08 vs 01-02 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3downloadplayRom. 08 vs 03 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was.mp3downloadplayRom. 08 vs 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont.mp3downloadplayRom. 08 vs 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplayRom. 08 vs 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid.mp3downloadplayRom. 08 vs 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis.mp3downloadplayRom. 08 vs 32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3downloadplayRom. 08 vs 34d Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.mp3downloadplayRom. 08 vs 38a Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten.mp3downloadplayRom. 12 vs 21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.mp3downloadplayRom. 14 vs 07-08 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.mp3downloadplayRom. 15 vs 13 (a) De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven.mp3downloadplayRom. 15 vs 13 (b) De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven.mp3