Preken downloaden

[./Luisterboeken/Luisterpreken - diverse oudvaders]
up.. downloadplayA. Hellenbroek - Johannes 19 vers 1-4 Ziet, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij wetet, dat ik in Hem geen schuld vinde.mp3downloadplayAndrew Gray - Filippenzen 1 vers 22b Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.mp3downloadplayAndrew Gray - Hebr. 7 vers 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.mp3downloadplayCoenraad Mel - Lukas 9 vers 23 Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.mp3downloadplayCoenraad Mel - Psalm 134 Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.mp3downloadplayErskine Ralph - Johannes 13 vers 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem; Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.mp3downloadplayH.F. Kohlbrugge - Petrus (1) 5 vs 5-6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.mp3downloadplayH.F. Kohlbrugge - Psalm 149 vers 4b Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.mp3downloadplayH.F. Kohlbrugge - Psalm 65 vers 5 Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven.mp3downloadplayJoh. Beukelman over Hand. 1 vers 9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplayJoh. Beukelman over Hosea 5 vs 1 - Hoort dit, gij priesters! en merkt op, gij huis Israels! en neemt ter oren.mp3downloadplayJohn Edwards (a) Deut. 32 vs 35 - Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen.mp3downloadplayJohn Edwards (b) Deut. 32 vs 35 - Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen.mp3downloadplayJohn Owen over Gen. 5 vs 24 Henoch wandelde met God.mp3downloadplayJohn Warburton - Joh. 16 vers 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.mp3downloadplayJohn Warburton - Numeri 11 vers 23 Zou dan des HEEREN hand verkort zijn? Gij zult nu zien, of Mijn woord u wedervaren zal, of niet.mp3downloadplayJohn Warburton - Psalm 40 vs 18 Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij.mp3downloadplayMatthew Henry - Markus 10 vers 13-16 Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.mp3downloadplayR.M. McCheyne - Jesaja 40 vers 11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.mp3downloadplayR.M. McCheyne - Jesaja 44 vers 3-4 Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.mp3downloadplayR.M. McCheyne - Johannes 16 vers 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.mp3downloadplayR.M. McCheyne - Rom. 8 vs 35-37 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus.mp3downloadplayThomas Boston - Lukas 14 vers 23 Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3downloadplayThomas Boston - Psalm 24 vers 9 Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga.mp3downloadplayThomas Watson - Hooglied 5 vers 16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste.mp3downloadplayThomas Watson - Lukas 1 vers 35 De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen.mp3downloadplayVan Lodenstein - Lukas 2 vers 8-11 Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3downloadplayVan Schuppen - Galaten 2 vers 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3downloadplayVan Schuppen - Rom. 10 vers 4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplayVan der Groe over Hooglied 4 vs 16 - Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof.mp3downloadplayVan der Groe over Jes. 29 vs 10 - Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps.mp3downloadplayVan der Groe over Klaagl. 3 vs 39 - Wat klaagt dan een levend mens; Een ieder klage vanwege zijn zonden.mp3downloadplayVan der Groe over Rom. 3 vs 19b - Opdat alle mond gestopt worde.mp3downloadplayW.A. Brakel - Psalm 77 vers 7 Ik dacht aan mijn snarenspel; in den nacht overlegde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht.mp3downloadplayWilliam Gadsby over 1 Petrus 2 vs 9 - Een verkregen volk.mp3downloadplayWilliam Gadsby over 2 Korinthe 1 vs 9 - Het vonnis des doods in onszelven.mp3downloadplayWilliam Gadsby over 2 Korinthe 13 vs 13 - De zegenbede.mp3downloadplayWilliam Gadsby over Efeze 1 vs 6a (a) Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade.mp3downloadplayWilliam Gadsby over Efeze 1 vs 6a (b) Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade.mp3downloadplayWilliam Gadsby over Handelingen 20 vs 32 - Het woord van Gods genade.mp3downloadplayWilliam Gadsby over Psalm 17 vs 5 - Gods volk geleid in Zijn paden.mp3downloadplayWilliam Tiptaft over Jesaja 26 vs 2 - Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga.mp3downloadplayWilliam Tiptaft over Mattheus 1 vs 21 - Dienaar van het Evangelie.mp3