Preken downloaden

[./Luisterboeken/Ds. A.P. Van der Meer]
up.. downloadplayHand. 02 vs 25-47 (Biddag) En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.mp3downloadplayHand. 02 vs 42 - En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.mp3downloadplayHand. 03 vs 6 - En Petrus zeide Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus.mp3downloadplayHand. 11 vs 18 - Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven.mp3downloadplayHand. 16 vs 15 - Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.mp3downloadplayHand. 16 vs 30 - En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.mp3downloadplayHebr. 05 vs 8-9 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.mp3downloadplayHebr. 11 vs 31 - Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp3downloadplayJer. 8 vs 19 - Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verren lande, Is dan de HEERE niet te Sion.mp3downloadplayJes. 55 vs 3 - Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken.mp3downloadplayJes. 55 vs 7 - De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE.mp3downloadplayJoh. 20 vs 25 - Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.mp3downloadplayJoh. 21 vs 7 - De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus Het is de Heere.mp3downloadplayKoningen (2) 4 vs 26 - Nu loop toch haar tegemoet, en zeg tot haar Is het wel met u Is het wel met uw man.mp3downloadplayKoningen (2) 5 vs 10 - Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan.mp3downloadplayLuk. 23 vs 42-43 En hij zeide tot Jezus; Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.mp3downloadplayLuk. 24 vs 29 - En zij dwongen Hem, zeggende; Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald.mp3downloadplayMal. 3 vs 16-18 De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen.mp3downloadplayMarkus 7 vs 24 En van daar opstaande, ging Hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon.mp3downloadplayOpenb. 3 vs 10 (Dankdag) Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking.mp3downloadplayRom. 1 vers 17b - Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.mp3downloadplaySamuel (1) 30 vs 6 - En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen; want de zielen van het ganse volk waren verbitterd.mp3