Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Laatste nieuwe preken]
downloadplay(2016-06-16 Giesenburg) Ds. KV over Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2017-05-16 Giesenburg) Ds. KV over Joh. 20 vers 19-31 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen; Ontvangt den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2017-06-06 Giesenburg) Ds. KV over Rom. 8 vers 1-23 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplay(2018-01-09 Giesenburg) Ds. KV over Jesaja 1 vers 27 - Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3downloadplay(2021-05-18 Giesenburg) Ds. KV over Jeremia 3 vers 12-25 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen.mp3downloadplay(2021-07-06 Giesenburg) Ds. KV over 1 Petrus 1 vers 1-9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.mp3downloadplay(2022-10-18 Giesenburg) Ds. KV over Gal. 3 vers 11 - En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal door het geloof leven.mp3downloadplay(2023-07-16 Culemborg) Ds. W.J. Op het Hof over Joh. 5 vs 1-16 De genezing van de lamme man te Bethesda.mp3downloadplay(2023-10-24 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 1-8 in het verband van HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onze Heere.mp3downloadplay(2023-10-25 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 85 - Gij zijt Uw land gunstig geweest, HEERE; de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 18 vs 40-41 Wat wilt gij dat Ik u doen zal. En Bartimeus zeide; Heere, dat ik ziende mag worden.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 19 vers 3 - En Zacheus zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3(2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- 95 stellingen van ds. D.J. Budding.pdf (2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- Ds. D.J. Budding over reformatie nu.mp4 downloadplay(2023-10-31) A. VISSER VERKLARING D.L. (39) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 6 - BIDDEN VOOR ANDEREN.MP3downloadplay(2023-11-01 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 86 - HEERE, neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.mp3downloadplay(2023-11-02 Culemborg) Ds. A. Kort over Jesaja 41 vs 9 - Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb.mp3(2023-11-04) Ds. Chambertain -- Ernstige waarschuwing van de hemel, aan alle zondaren op aarde.pdf downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 07 - Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza.mp3downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 21-22 Voor het aangezicht des HEEREN zal ik spelen.mp3downloadplay(2023-11-06) A. VISSER VERKLARING D.L. (40) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 7 - DE AFSLUITING VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-07 Voorthuizen) Ds. M. Van Kooten over Gal. 4 vers 21-31 Werp de dienstmaagd uit en haar zoon.mp3downloadplay(2023-11-08 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 87 - De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.mp3downloadplay(2023-11-08) Ds. J. Lohuis over Joh. 3 vers 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3downloadplay(2023-11-10 Ontario, CA) Ds. KV over HC volgt Bijbelse rechtvaardigingsleer -- ellende, verlossing en dankbaarheid.mp3downloadplay(2023-11-13) A. VISSER VERKLARING D.L. (41) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 8 - DE VREDE ALS VRUCHT VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-15 HHG Achterberg) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 18 vers 40a - En Jezus, stilstaande.mp3downloadplay(2023-11-15 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 88 - O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Dhr. D.J. Van Keulen over 1 Joh. 3 vs 20-21 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Dhr. D.J. Van Keulen over de zendbrief van Judas vers 3-4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. Kort over 2 Sam. 23 vs 5 - Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. Kort over HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay(2023-11-20) A. VISSER VERKLARING D.L. (42) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET WOORD.MP3downloadplay(2023-11-21 Voorthuizen) Van Keulen over Rom. 8 vers 9-11 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplay(2023-11-22 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 89 - Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken.mp3downloadplay(2023-11-27) A. VISSER VERKLARING D.L. (43) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-11-29 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 90 - Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.mp3(2023-11-29) Het vergoten bloed der martelaren, was het zaad der kerk.pps downloadplay(2023-12-04) A. VISSER VERKLARING D.L. (44) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-12-05 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over 1 Joh. 5 vers 1-13 in het verband van HC zondag 32.mp3downloadplay(2023-12-06 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3downloadplay(2023-12-07 Scheveningen) Ds. Kort over Efeze 1 vers 6 - Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.mp3downloadplay(2023-12-11) A. VISSER VERKLARING D.L. (45) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-12-13 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 92 - Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste.mp3downloadplay(2023-12-18) A. VISSER VERKLARING D.L. (46) DE LEER VAN DE VOLHARDING DER WARE GELOVIGEN, MITSGADERS DE VERZEKERDHEID VAN DEZE VOLHARDING WORDT BESTREDEN.MP3downloadplay(2023-12-19 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vs 12-14, en Gen. 8 vs 20, Gen. 9 vs 1, Gen. 9 vs 8-17, met de regenboog als hoofdthema.mp3downloadplay(2023-12-24 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 93 - De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord.mp3downloadplay(2023-12-31 NHE Gortel) Dhr. D.J. Van Keulen over Jes. 52 vers 11-12 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt.mp3downloadplay(2024-01-01 VHG Vaassen) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 13 vers 7-8 En hij zeide tot den wijngaardenier; zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit.mp3downloadplay(2024-01-04 Culemborg) Ds. KV over Psalm 94 - O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Ds. KV over Matth. 25 vers 01-13 En de dwaze maagden zeiden tot de wijze maagden; geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Ds. KV over Matth. 25 vers 14-30 Want het is gelijk een mens, die naar het buitenland reisde, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.mp3downloadplay(2024-01-08 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (01) inleiding.mp3downloadplay(2024-01-09 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 1-4 en Lukas 11 vers 1-4 Over Abba Vader en het kindschap.mp3downloadplay(2024-01-10 Nieuw Beijerland) Ds. KV over 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-11 HGC Urk) Ds. KV over 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 12 vers 1-9 De HEERE nu had tot Abram gezegd; Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.mp3downloadplay(2024-01-15 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (02) God maakt scheiding tussen dat wat Kerk is en wat kerk heet.mp3(2024-01-15) Fragment uit laatste brief van Guido de Bres vanuit zijn gevangenschap aan zijn lieve vrouw en moeder, d.d. 12 april 1567.pdf downloadplay(2024-01-17 HHG Achterberg) Dhr. D.J. Van Keulen over Joh. 11 vers 35 - Jezus weende.mp3downloadplay(2024-01-18 HGC Doorn) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 7 vers 13a - En de Heere haar ziende.mp3downloadplay(2024-01-18 VHG Driedorp) Ds. KV over 1 Petr. 1 vs 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, den uitverkorenen naar de voorkennis van God.mp3downloadplay(2024-01-19 Culemborg) Ds. KV over Psalm 95 - Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 7 vers 01-10 Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 7 vers 11-17 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.mp3downloadplay(2024-01-22 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (03) Over het leven en sterven van Guido de Bres.mp3downloadplay(2024-01-25 HG Wekerom) Ds. KV tijdrede voor de SGP over Openb. 17 vers 1-6 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren.mp3downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Ds. K. Veldman over Genesis 14.mp3downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Ds. K. Veldman over Genesis 15.mp3downloadplay(2024-01-29 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 1 - Over dat een enig God is.mp3downloadplay(2024-01-31 HHG Groenekan) Ds. KV over 1 Petrus 1 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.mp3downloadplay(2024-02-01 Culemborg) Ds. KV over Psalm 96 - Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.mp3downloadplay(2024-02-04 HHG Kesteren) Ds. KV over Lukas 4 vers 16-29 De Heere Jezus Christus door Nazareth verworpen.mp3downloadplay(2024-02-05 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 2 - Over de kennis van God uit de natuur en schriftuur.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 17 vers 1-14 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 22 vers 1-18 En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay(2024-02-12 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 3 - Over het geschreven Woord Gods.mp3downloadplay(2024-02-13 Giesenburg) Ds. KV over Joh. 3 vers 1-17 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3downloadplay(2024-02-14 VHG Driedorp) Ds. KV over Hebr. 11 vers 17-18 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had.mp3downloadplay(2024-02-15 Culemborg) Ds. KV over Psalm 97 - De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.mp3downloadplay(2024-02-18 HHG Bleskensgraaf) Ds. KV over Lukas 18 vers 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplay(2024-02-22 HGC Urk) Ds. KV over Matth. 27 vers 13-37 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.mp3downloadplay(2024-02-23 VHG Elburg) Ds. KV over Joh. 10 vers 1-21 Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.mp3downloadplay(2024-02-25 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 15 vers 11-32 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.mp3downloadplay(2024-02-26 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 3 - Over dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voort gebracht door de wil van mensen.mp3(2024-02-27) MYSTERY BABYLON MOEDER DER HOERERIJEN EN VELE GRUWELEN.PDF up..