Preken downloaden

[./Eerw. heer D.J. Van Keulen/(.) nieuwe preken 2013 - 2014]
downloadplay(2013-01-13 Loosduinen) HC zondag 15 - Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3downloadplay(2013-01-13 Loosduinen) Psalm 20 vs 10 - O HEERE, behoud; die Koning verhore ons ten dage van ons roepen.mp3downloadplay(2013-03-31 Loosduinen) Joh. 21 vs 9-10 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3downloadplay(2013-03-31) Matth. 28 vs 5 - Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen; Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3downloadplay(2013-05-05) 2 Petrus 2 vs 9-10 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden.mp3downloadplay(2013-05-26 Nieuw Beijerland) Hand. 3 vs 6 - Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel.mp3downloadplay(2013-08-25 Nieuw Beijerland) Matth. 3 vs 9-12 Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.mp3downloadplay(2013-08-25 Nieuw Beijerland) Matth. 7 vs 21 - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.mp3downloadplay(2013-11-03) Efeze 2 vs 8 - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.mp3downloadplay(2013-11-03) Joh. 20 vs 21-23 Jezus dan zeide wederom tot hen; Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.mp3downloadplay(2014-01-01 Loosduinen) Titus 2 vs 11-14 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.mp3downloadplay(2014-01-19 Loosduinen) Lukas 2 vs 49 - En Hij zeide tot hen; Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt. Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3downloadplay(2014-01-19) Exodus 34 vs 5-9 Heere, indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk.mp3downloadplay(2014-02-06 Loosduinen) 2 Kor. 4 vs 7 - Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.mp3downloadplay(2014-02-16 Loosduinen) Habakuk 2 vs 3-4 Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.mp3downloadplay(2014-03-16 Loosduinen) Lukas 22 vs 15 - En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3downloadplay(2014-03-16 Loosduinen) Mattheus 16 vs 13 - Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben.mp3downloadplay(2014-04-06) Joh. 18 vs 8 - Jezus antwoordde; Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3downloadplay(2014-04-06) Matth. 27 vs 3-5 En als Judas de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.mp3downloadplay(2014-04-20) 1 Thess. 4 - Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.mp3downloadplay(2014-05-11) HC zondag 19 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2014-06-09) 1 Kor. 12 vs 2-3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt.mp3downloadplay(2014-07-20 Loosduinen) Jesaja 46 vs 3-4 Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels.mp3downloadplay(2014-07-20 Loosduinen) Lukas 16 vs 22-23 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.mp3downloadplay(2014-08-03) Jes. 57 vs 15-16 Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.mp3downloadplay(2014-08-17 Loosduinen) 1 Samuel 22 vs 3-4 Laat toch mijn vader en mijn moeder bij ulieden uitgaan, totdat ik weet, wat God mij doen zal.mp3downloadplay(2014-08-17 Loosduinen) Mattheus 20 vs 8 - Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.mp3downloadplay(2014-11-16 Loosduinen) Deut. 8 vs 10-11 Als gij dan zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, zo zult gij den HEERE, uw God, loven over dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven.mp3downloadplay(2014-11-16 Loosduinen) Genesis 4 vs 3-5 En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Abel en zijn offer aan.mp3downloadplay(2014-12-07) Deut. 18 vs 18 - Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven.mp3downloadplay(2014-12-25 Loosduinen) Lukas 19 vs 9-10 Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.mp3downloadplay(2014-12-25 Loosduinen) Matth. 1 vs 18-21 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.mp3up..