Preken downloaden

[./Ds. W. Roos]
(.) Katwijk aan zee (.) VHG Driedorp 2015 - 2016 downloadplay(GBS) Filipp. 3 vs 20 - Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.mp3up.. downloadplay2 Korinthe 5 vs 20 - Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege; laat u met God verzoenen.mp3downloadplayExodus 01 vs 21 - En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen.mp3downloadplayExodus 02 vs 22-23 Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land.mp3downloadplayExodus 09 vs 20-21 Wie onder Faraos knechten des HEEREN woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden.mp3downloadplayExodus 10 vs 16 - Toen haastte Farao, om Mozes en Aaron te roepen, en zeide; Ik heb gezondigd tegen den HEERE, uw God, en tegen ulieden.mp3downloadplayExodus 18 vs 11 - Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden.mp3downloadplayFilipp. 3 vs 20 (Barneveld) Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.mp3downloadplayGalaten 3 vs 10 - Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek.mp3downloadplayGalaten 3 vs 27 - Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplayGenesis 45 vs 28 - En Israel zeide; Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve.mp3downloadplayHandelingen 1 vs 14 - Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken.mp3downloadplayJesaja 48 vs 22 - Hij deed hun water uit den rotssteen vlieten; als Hij den rotssteen kliefde, zo vloeiden de wateren daarhenen.mp3downloadplayJohannes 18 vs 37a - Pilatus dan zeide tot Hem; Zijt Gij dan een Koning.mp3downloadplayKoningen (1) 11 vs 39 - En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd.mp3downloadplayKorinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplayLuk. 23 vs 34 - Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.mp3downloadplayLukas 22 vs 42 - Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.mp3downloadplayLukas 23 vs 34 - Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.mp3downloadplayLukas 24 vs 46 - Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.mp3downloadplayMarkus 01 vs 8 - Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.mp3downloadplayMarkus 16 vs 10 - Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.mp3downloadplayMarkus 16 vs 15 - Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.mp3downloadplayMattheus 01 vs 18 - Maria zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.mp3downloadplayMattheus 01 vs 21 (Bed. HA) En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplayMattheus 01 vs 21 (Nabetr. HA) En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplayMattheus 05 vs 4 - Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.mp3downloadplayMattheus 26 vs 17-30 Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten.mp3downloadplayRom. 06 vs 8 - Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.mp3downloadplayRom. 07 vs 25 - Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.mp3downloadplayRom. 08 vs 16 - Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.mp3downloadplayRom. 14 vs 22 - Hebt gij geloof, hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.mp3