Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Selectie - Zendbrieven der apostelen]
(.) Herdenking kerkhervorming - Oud Beijerland 2009 (.) Verhandeling Galatenbrief - TER AAR up.. downloadplay2013-09-04 (VHG Hilversum) Rom. 7 vs 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay2014-02-19 (VHG Hilversum) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplay2017-05-21 (OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Chris.mp3downloadplay2017-06-21 (HHG Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in.mp3downloadplay2018-01-10 (HHG Vriezenveen) Rom. 9 Gekregen genade gave.mp3downloadplay2018-01-28 (HHG Elspeet) Rom. 4 - Want wat zegt de Schrift; En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.mp3downloadplay2018-02-04 (OGG Terneuzen) Gal. 3 vs 2-6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3downloadplay2018-08-12 (HHG Haaften) Rom. 7 vs 1-6 Weet gij niet broeders, Want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft.mp3downloadplay2018-08-16 (VHG Driedorp) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3downloadplay2018-08-19 (HHG Nederhemert) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3downloadplay2018-08-22 (HHG Elspeet) Gal. 4 vs 22-23 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay2018-08-26 (HHG Waddinxveen) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplay2018-09-02 (HHG Alblasserdam) Rom. 9 vs 30-31 De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen die uit het geloof is.mp3downloadplayDs. K. Veldman op het Lodenstein College over werkverbond of genadeverbond.mp3downloadplayEfeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3downloadplayEfeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayEfeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3downloadplayEfeze 2 vs 1-10 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.mp3downloadplayEfeze 4 vs 9-11 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen.mp3downloadplayEfeze 6 vs 10-19 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.mp3downloadplayFilipp. 2 vs 5-8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3downloadplayGalaten 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplayGalaten 2 vs 19-20 Het sterven aan de wet, en het Gode leven in Christus Jezus in de weg der heiligmaking.mp3downloadplayGalaten 3 vs 16-18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3downloadplayGalaten 3 vs 22-25 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.mp3downloadplayGalaten 4 vs 1-7 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept Abba, Vader.mp3downloadplayGalaten 4 vs 30 - Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayGalaten 4 vs 4-5 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3downloadplayGalaten 6 vs 1-6 Brengt den zodanigen te recht met den geest der zachtmoedigheid.mp3downloadplayHebr. 06 vs 1-20 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben.mp3downloadplayHebr. 06 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3downloadplayHebr. 08 vs 8-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3downloadplayHebr. 09 vs 11-14 De verkoren Kerk van Christus gereinigd van zijn dode werken.mp3downloadplayHebr. 11 vs 17-19 Door het geloof geofferd.mp3downloadplayHebr. 11 vs 23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen.mp3downloadplayHebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden.mp3downloadplayHebr. 11 vs 27-28 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings.mp3downloadplayHebr. 11 vs 29 - Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge.mp3downloadplayHebr. 12 vs 1-3 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3downloadplayHebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3downloadplayJakobus 1 vs 22 -25 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3downloadplayJakobus 2 vs 1-13 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.mp3downloadplayJakobus 5 vs 9b (oudjaar) Ziet, de Rechter staat voor de deur.mp3downloadplayJohannes (1) 1 vs 7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander.mp3downloadplayJohannes (1) 3 vs 14 - Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.mp3downloadplayJohannes (1) 4 - Waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3downloadplayJohannes (1) 4 vs 1-6 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplayJohannes (1) 5 vs 1-5 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.mp3downloadplayKol. 1 vs 12-14 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.mp3downloadplayKol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam.mp3downloadplayKol. 3 - Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking.mp3downloadplayKol. 3 vs 1-2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3downloadplayKorinthe (1) 01 vs 23 - Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.mp3downloadplayKorinthe (1) 02 vs 14-15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.mp3downloadplayKorinthe (1) 05 vs 7-8 Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.mp3downloadplayKorinthe (1) 1 vs 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.mp3downloadplayKorinthe (1) 11 vs 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.mp3downloadplayKorinthe (1) 13 vs 5 - De liefde handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 21-26 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 49 - En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.mp3downloadplayKorinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 20-21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 21 - Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3downloadplayPetrus (1) 2 vs 07 De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks.mp3downloadplayPetrus (1) 2 vs 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.mp3downloadplayPetrus (1) 3 vs 19-21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.mp3downloadplayPetrus (1) 4 vs 2-3 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.mp3downloadplayRom. 01 vs 01-10 (lezing) Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.mp3downloadplayRom. 01 vs 11-23 (lezing) Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.mp3downloadplayRom. 01 vs 24-32 (lezing) Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid.mp3downloadplayRom. 02 vs 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3downloadplayRom. 03 vs 19-22 Herdenkingdienst van kerkhervorming en reformatie 1517.mp3downloadplayRom. 03 vs 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplayRom. 04 vs 05 - De rechtvaardiging van de goddeloze uit vrije genade om niet.mp3downloadplayRom. 04 vs 10-11 (HD) Over het teken der besnijdenis.mp3downloadplayRom. 04 vs 23-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3downloadplayRom. 05 vs 05-08 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.mp3downloadplayRom. 05 vs 08-09 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.mp3downloadplayRom. 05 vs 19-21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-4 (HA) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-6 (OGG Ede) Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 1-6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 07 vs 17 - Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.mp3downloadplayRom. 07 vs 24-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplayRom. 07 vs 4 (Harskamp) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 07 vs 6 (Nabetr. HA) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 08 vs 01-15 Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn.mp3downloadplayRom. 08 vs 01-27 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3downloadplayRom. 08 vs 02-04 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3downloadplayRom. 08 vs 03-04 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplayRom. 08 vs 14-16 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3downloadplayRom. 08 vs 14-19 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplayRom. 08 vs 28-30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd.mp3downloadplayRom. 08 vs 31-39 Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplayRom. 09 vs 20 - Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt.mp3downloadplayRom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.mp3downloadplayRom. 10 vs 04 - Christus het einde der Wet, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.mp3downloadplayRom. 10 vs 04 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplayRom. 10 vs 10 - Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.mp3downloadplayRom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3downloadplayRom. 11 vs 01-15 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid.mp3downloadplayRom. 11 vs 07 - Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3downloadplayRom. 11 vs 16-24 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 17-18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-26 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-36 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 32-36 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.mp3downloadplayRom. 11 vs 5 - Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt.mp3downloadplayThess. (1) 5 vs 18 - Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3downloadplayThess. (2) 1 vs 11-12 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping.mp3downloadplayThess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vs 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel, De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn.mp3downloadplayTimotheus (2) 3 vs 14-15 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt.mp3downloadplayTimotheus (2) 4 vs 2-5 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.mp3