Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Nederland 2017 (CD kwaliteit ong. 100 MB)]
up.. downloadplay2017-05-09 (HHG Loon op Zand) Joh. 21 vs 1-19 Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief....Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.mp3downloadplay2017-05-10 (OGG Ede) Johannes 21vs 15-25 Simon Petrus door de Heere Jezus in zijn ambt hersteld bij het meer van Galilea.mp3downloadplay2017-05-21 (OGG Ede) Genesis 22 - Abraham nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay2017-05-21 (OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3downloadplay2017-05-31 (VHG Driedorp) Joh. 16 1 vs 16 Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.mp3downloadplay2017-06-04 (OGG Ede) Hand. 2 vs 1-13 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplay2017-06-04 (OGG Ede) Hand. 2 vs 14-41 Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3downloadplay2017-06-21 (HHG Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplay2017-06-22 (OGG Ede) Lukas 15 vers 11-32 Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3downloadplay2017-06-27 (HHG Spijk) Lukas 16 vs 19-31 Over de rijke man en de arme bedelaar Lazarus.mp3