Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Alblasserdam 2020 - 2021]
(.) Heidelberger Catechismus 2020 - 2021 (.) Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking downloadplay(2020-09-16 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp3downloadplay(2020-09-17 HHG Alblasserdam) Psalm 30 Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp3downloadplay(2020-09-20 HHG Alblasserdam) HC zondag 1, vraag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(2020-09-20 HHG Alblasserdam) Hand. 13 vs 1-12 O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren.mp3downloadplay(2020-09-24 HHG Alblasserdam) Psalm 29 - Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp3downloadplay(2020-09-27 HHG Alblasserdam) HC zondag 1, vraag 2 - Hoeveel stukken zijn u nodig, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3downloadplay(2020-09-27 HHG Alblasserdam) Hand. 13 vs 38-39 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp3downloadplay(2020-10-01 HHG Alblasserdam) Psalm 31 - Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp3downloadplay(2020-10-04 HHG Staphorst) Hebr. 11 vs 28 - Mozes heeft in Christus geloofd.mp3downloadplay(2020-10-07 HHG Vriezenveen) Hebr. 10 vs 32-39 Over de verachtering in de genade.mp3downloadplay(2020-10-08 HHG Alblasserdam) Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2020-10-11 HHG Alblasserdam) HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplay(2020-10-11 HHG Alblasserdam) Hebr. 11 vs 30 - Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp3downloadplay(2020-10-11 HHG Alblasserdam) Hebr. 11 vs 31 - Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp3downloadplay(2020-10-15 HHG Alblasserdam) Psalm 33 - Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp3downloadplay(2020-10-18 HHG Alblasserdam) HC zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplay(2020-10-18 HHG Alblasserdam) Hand. 9 vs 32-35 En aldaar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was.mp3downloadplay(2020-10-18 HHG Alblasserdam) Hand. 9 vs 36-42 Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.mp3downloadplay(2020-10-21 VHG Driedorp) Hand. 16 vs 16-17 Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.mp3downloadplay(2020-10-22 HHG Alblasserdam) Psalm 34 - Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp3downloadplay(2020-10-25 HHG Alblasserdam) HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplay(2020-10-25 HHG Alblasserdam) Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp3downloadplay(2020-10-25 HHG Alblasserdam) Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs.mp3downloadplay(2020-10-29 HHG Alblasserdam) Psalm 35 - Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp3downloadplay(2020-11-01 HHG Genemuiden) Lukas 16 vs 19-31 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.mp3downloadplay(2020-11-01 VOG Oldebroek) Lukas 16 vs 19-31 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.mp3downloadplay(2020-11-01 VOG Oldebroek) Lukas 17 vs 11-19 En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre.mp3downloadplay(2020-11-03 trouwdienst) Mattheus 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen.mp3downloadplay(2020-11-04 HHG Alblasserdam) Psalm 36 - O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp3downloadplay(2020-11-04 HHG Alblasserdam) Psalm 37 - Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp3downloadplay(2020-11-04 HHG Ouderkerk ad IJssel) Psalm 36 - O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp3downloadplay(2020-11-08 HHG Alblasserdam) HC zondag 5 - Is er dan nog enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplay(2020-11-08 HHG Alblasserdam) Lukas 16 vs 1-13 Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.mp3downloadplay(2020-11-08 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vs 1-8 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen.mp3downloadplay(2020-11-12 HHG Alblasserdam) Psalm 37 - Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.mp3downloadplay(2020-11-15 HHG Alblasserdam) HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplay(2020-11-15 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vers 09-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplay(2020-11-15 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vers 15-17 Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.mp3downloadplay(2020-11-19 HHG Alblasserdam) 1 Joh. 1 vers 1-10 En wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.mp3downloadplay(2020-11-22 HHG Alblasserdam) HC zondag 7 - Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus Christus.mp3downloadplay(2020-11-22 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vs 18-27 Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.mp3downloadplay(2020-11-22 HHG Alblasserdam) Lukas 19 vs 12-27 Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.mp3downloadplay(2020-11-26 HHG Alblasserdam) Lukas 15 vs 1-7 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.mp3downloadplay(2020-11-29 HHG Alblasserdam) Lukas 19 vs 1-10 Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.mp3downloadplay(2020-11-29 HHG Alblasserdam) HC zondag 8 - Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp3downloadplay(2020-11-29 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vs 35-43 En de blinde Barthimeus riep tot de Heere Jezus, zeggende; Gij Zone Davids, ontferm U mijner.mp3downloadplay(2020-12-02 HHG Vriezenveen) Jesaja 9 vs 1-9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp3downloadplay(2020-12-03 HHG Alblasserdam) 1 Joh. 2 vers 1-17 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.mp3downloadplay(2020-12-06 HHG Alblasserdam) HC zondag 9 - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplay(2020-12-06 HHG Alblasserdam) Lukas 1 vs 1-25 Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.mp3downloadplay(2020-12-06 HHG Alblasserdam) Lukas 1 vs 26-38 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.mp3downloadplay(2021-01-01 HHG Alblasserdam - nieuwjaar) Jozua 3 - Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan.mp3downloadplay(2021-01-03 HHG Alblasserdam) HC zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3downloadplay(2021-01-03 HHG Alblasserdam) Openb. 20 vs 11-15 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden.mp3downloadplay(2021-01-10 HHG Alblasserdam) HC zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplay(2021-01-17 HHG Alblasserdam) HC zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2021-01-17 HHG Waddinxveen) Lukas 2 vs 25-32 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende.mp3downloadplay(2021-01-17 HHG Waddinxveen) Lukas 2 vs 36-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen.mp3downloadplay(2021-01-20 VHG Driedorp) Joh. 4 vs 3-29 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten.mp3downloadplay(2021-01-21 HHG Alblasserdam) Psalm 38 - O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.mp3downloadplay(2021-01-24 HHG Alblasserdam) HC zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(2021-01-24 HHG Alblasserdam) Joh. 4 vs 3-29 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten.mp3downloadplay(2021-01-28 HHG Alblasserdam) Psalm 39 - Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren.mp3downloadplay(2021-01-31 HHG Alblasserdam) HC zondag 14 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplay(2021-01-31 HHG Alblasserdam) Joh. 3 vers 1-15a De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus.mp3downloadplay(2021-01-31 HHG Alblasserdam) Joh. 3 vers 1-15b De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus.mp3downloadplay(2021-02-04 HHG Alblasserdam) Psalm 40 - Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp3downloadplay(2021-02-07 HHG Nederhemert) Lukas 3 vs 1-22 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3downloadplay(2021-02-11 HHG Alblasserdam) Psalm 41 - Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.mp3downloadplay(2021-02-14 HHG Alblasserdam) HC zondag 15 - Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2021-02-14 HHG Alblasserdam) Lukas 4 vs 01-13 En de duivel zeide tot Hem; Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven.mp3downloadplay(2021-02-14 HHG Alblasserdam) Lukas 4 vs 14-30 En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen.mp3downloadplay(2021-02-18 HHG Alblasserdam) Psalm 42 - Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3downloadplay(2021-02-20 HHG Groenekan) Rom. 8 vs 14-17 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-02-21 HHG Alblasserdam) 2 Tim. 4 vs 1-8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven.mp3downloadplay(2021-02-21 HHG Alblasserdam) HC zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplay(2021-02-21 HHG Alblasserdam) Lukas 4 vs 33-37 En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreinen duivels; en hij riep uit met grote stemme.mp3downloadplay(2021-02-24 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 vs 1-12 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft.mp3downloadplay(2021-02-25 HHG Alblasserdam) Psalm 43 - Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk.mp3downloadplay(2021-02-28 HHG Alblasserdam) HC zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplay(2021-02-28 HHG Alblasserdam) Matth. 26 vs 06-13 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.mp3downloadplay(2021-02-28 HHG Alblasserdam) Matth. 26 vs 30-46 Toen zeide Hij tot hen; Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.mp3downloadplay(2021-03-04 HHG Alblasserdam) Psalm 44 - Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan.mp3downloadplay(2021-03-07 HHG Alblasserdam) HC zondag 18 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplay(2021-03-07 HHG Alblasserdam) Matth. 26 vs 45-68 Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen.mp3downloadplay(2021-03-07 HHG Alblasserdam) Matth. 27 vs 01-31 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.mp3downloadplay(2021-03-10 HHG Alblasserdam - biddag) 1 Koningen 17 - Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.mp3downloadplay(2021-03-10 HHG Alblasserdam - biddag) 1 Koningen 18 - Hoe lang hinkt gij op twee gedachten! Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.mp3downloadplay(2021-03-10 HHG Alblasserdam - biddag) 1 Koningen 19 - Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten.mp3downloadplay(2021-03-13 HHG Groenekan) Matth. 27 vs 26-32 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.mp3downloadplay(2021-03-14 HHG Alblasserdam) HC zondag 19 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2021-03-14 HHG Alblasserdam) Matth. 27 vs 26-31 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; en een kroon van doornen.mp3downloadplay(2021-03-14 HHG Alblasserdam) Matth. 27 vs 32-37 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.mp3downloadplay(2021-03-17 VHG Driedorp) Gal. 1 vers 1-5 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3downloadplay(2021-03-18 HHG Alblasserdam) Psalm 45 - Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.mp3downloadplay(2021-03-21 HHG Alblasserdam) HC zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2021-03-21 VOG Oldebroek) Lukas 23 vs 26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op.mp3downloadplay(2021-03-21 VOG Oldebroek) Markus 15 vs 6-15 Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-abbas losgelaten, en gaf Jezus over.mp3downloadplay(2021-03-25 HHG Alblasserdam) Psalm 46 - God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.mp3downloadplay(2021-03-28 HHG Alblasserdam) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3downloadplay(2021-03-28 HHG Alblasserdam) Lukas 23 vs 28a En Jezus, Zich tot haar kerende zeide; Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij.mp3downloadplay(2021-03-28 HHG Alblasserdam) Lukas 23 vs 28b En Jezus, Zich tot haar kerende zeide; Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven.mp3downloadplay(2021-04-02 HHG Alblasserdam) Joh. 19 vs 23-24 Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen.mp3downloadplay(2021-04-04 HHG Alblasserdam) Joh. 20 vs 01-17 Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp3downloadplay(2021-04-04 HHG Alblasserdam) Joh. 20 vs 18-23 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.mp3downloadplay(2021-04-04 HHG Alblasserdam) Joh. 20 vs 24-31 Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloven.mp3downloadplay(2021-04-05 HHG Alblasserdam) Lukas 24 vs 13-34 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.mp3downloadplay(2021-04-07 HHG Groenekan) Joh. 21 vers 1-14 Jezus dan zeide tot hen; Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs.mp3downloadplay(2021-04-11 HHG Alblasserdam) HC zondag 21, vraag 55 en 56 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen, en wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplay(2021-04-11 HHG Alblasserdam) Johannes 21 vs 01-14 Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.mp3downloadplay(2021-04-11 HHG Alblasserdam) Johannes 21 vs 14-25 Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem; Weid Mijn schapen.mp3downloadplay(2021-04-18 HHG Alblasserdam) HC zondag 22 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses, en wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplay(2021-04-18 HHG Alblasserdam) Mattheus 21 vs 23-32 Door wat macht doet Gij deze dingen, en Wie heeft U deze macht gegeven.mp3downloadplay(2021-04-18 HHG Alblasserdam) Mattheus 21 vs 33-46 Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin.mp3downloadplay(2021-04-21 HHG Waddinxveen) Lukas 24 vs 36-53 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen; Vrede zij u.mp3downloadplay(2021-04-22 HHG Alblasserdam) Lukas 24 vs 38-48 En Hij zeide tot hen; Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten.mp3downloadplay(2021-04-24 HHG Groenekan) 1 Korinthe 15 vers 1-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3downloadplay(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Korinthe 15 vs 01-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3downloadplay(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Korinthe 15 vs 20-38 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3downloadplay(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Korinthe 16 vs 10-14 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Dat al uw dingen in de liefde geschieden.mp3downloadplay(2021-04-29 HHG Alblasserdam) Psalm 47 - Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.mp3downloadplay(2021-05-02 HHG Alblasserdam) HC zondag 23 - Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, en hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplay(2021-05-02 HHG Alblasserdam) Lukas 17 vs 20-37 Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.mp3downloadplay(2021-05-02 HHG Alblasserdam) Lukas 19 vs 10-28 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.mp3downloadplay(2021-05-05 HHG Staphorst - Balkanzending) Matth. 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit.mp3downloadplay(2021-05-09 HHG Alblasserdam) HC zondag 24 - Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplay(2021-05-09 HHG Alblasserdam) Matth. 22 vs 23-33 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods.mp3downloadplay(2021-05-09 HHG Alblasserdam) Matth. 22 vs 34-46 Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.mp3downloadplay(2021-05-13 HHG Alblasserdam) Hebr. 8 vers 1-6 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.mp3downloadplay(2021-05-16 HHG Alblasserdam) HC zondag 25 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(2021-05-16 HHG Alblasserdam) Lukas 18 vs 1-8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde.mp3downloadplay(2021-05-16 HHG Alblasserdam) Openb. 22 vs 17 - En de Geest en de Bruid zeggen Kom! En die het hoort, zegge; Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens.mp3downloadplay(2021-05-20 HHG Alblasserdam) Psalm 48 - De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.mp3downloadplay(2021-05-23 HHG Alblasserdam) Hand. 2 vs 01-13 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander; Wat wil toch dit zijn.mp3downloadplay(2021-05-23 HHG Alblasserdam) Hand. 2 vs 14-33 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen; Gij Joodse mannen, en allen die te Jeruzalem woont.mp3downloadplay(2021-05-23 HHG Alblasserdam) Hand. 2 vs 34-47 En Petrus zeide tot hen; Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus.mp3downloadplay(2021-05-24 HHG Alblasserdam) Joh. 7 vs 33-53 Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.mp3downloadplay(2021-05-30 HHG Alblasserdam) HC zondag 26 - Over het sacrament van de heilige doop.mp3downloadplay(2021-05-30 HHG Alblasserdam) Openb. 21 vs 1-8 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid.mp3downloadplay(2021-05-30 HHG Alblasserdam) Openb. 22 vs 1-7 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lam.mp3downloadplay(2021-06-02 VHG Driedorp) Hosea 6 vs 1-3 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen.mp3downloadplay(2021-06-03 HHG Alblasserdam) Psalm 49 - Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm.mp3downloadplay(2021-06-09 HHG Loon op Zand) Hand. 4 vs 1-23 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.mp3downloadplay(2021-06-13 HHG Alblasserdam) HC zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(2021-06-13 HHG Alblasserdam) Hand. 3 vs 1-26 Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel.mp3downloadplay(2021-06-13 HHG Alblasserdam) Hand. 4 vs 1-23 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.mp3downloadplay(2021-06-20 HHG Alblasserdam) HC zondag 28 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay(2021-06-20 HHG Alblasserdam) Hand. 10 vs 1-48 En er was een zeker man te Cesarea, met name Cornelius, een hoofdman over honderd, uit de bende, genaamd de Italiaanse.mp3downloadplay(2021-06-20 HHG Alblasserdam) Hand. 8 vs 26-39 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3downloadplay(2021-06-24 HHG Alblasserdam) Psalm 50 - De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Alblasserdam) HC zondag 29 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Jezus Christus.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) 1 Joh. 1 vs 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2021-06-30 VHG Driedorp) Hebr. 12 vs 1-13 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.mp3downloadplay(2021-07-01 HHG Alblasserdam) Psalm 51 - Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.mp3downloadplay(2021-07-04 HHG Alblasserdam) 2 Thess. 1 - Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de onderlinge liefde overvloedig wordt.mp3downloadplay(2021-07-04 HHG Alblasserdam) 2 Thess. 2 - Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde.mp3downloadplay(2021-07-04 HHG Alblasserdam) HC zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3downloadplay(2021-07-08 HHG Alblasserdam) Psalm 52 - Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken.mp3downloadplay(2021-07-11 HHG Alblasserdam) HC zondag 31 - Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten.mp3downloadplay(2021-07-11 HHG Alblasserdam) Joh. 6 vs 01-15 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen.mp3downloadplay(2021-07-11 HHG Alblasserdam) Joh. 6 vs 16-35 En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadien gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de zee.mp3downloadplay(2021-07-14 HHG Nederhemert) Romeinen 9 - Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere.mp3downloadplay(2021-07-15 HHG Alblasserdam) Psalm 53 - De dwaas zegt in zijn hart; Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.mp3downloadplay(2021-07-17 HHG Groenekan) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3downloadplay(2021-07-18 HHG Alblasserdam - afscheid) 2 Petrus 3 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan.mp3downloadplay(2021-07-18 HHG Alblasserdam) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3downloadplay(2021-07-18 HHG Alblasserdam) Galaten 6 - Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.mp3up..