Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/(.) KV Nederland 2021 - 2024]
(.) DJK -- Waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen downloadplay(2021-01-17 HHG Waddinxveen) Lukas 2 vs 25-32 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende.mp3downloadplay(2021-01-17 HHG Waddinxveen) Lukas 2 vs 36-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen.mp3downloadplay(2021-02-07 HHG Nederhemert) Lukas 3 vs 1-22 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3downloadplay(2021-02-20 HHG Groenekan) Rom. 8 vs 14-17 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-02-24 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 vs 1-12 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft.mp3downloadplay(2021-03-13 HHG Groenekan) Matth. 27 vs 26-32 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.mp3downloadplay(2021-03-17 VHG Driedorp) Gal. 1 vers 1-5 Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3downloadplay(2021-03-17 VHG Driedorp) Gal. 1 vs 1-5 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3downloadplay(2021-03-21 VOG Oldebroek) Lukas 23 vs 26 - En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op.mp3downloadplay(2021-03-21 VOG Oldebroek) Lukas 23 vs 26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op.mp3downloadplay(2021-03-21 VOG Oldebroek) Markus 15 vs 6-15 Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-abbas losgelaten, en gaf Jezus over.mp3downloadplay(2021-04-07 HHG Groenekan) Joh. 21 vers 1-14 Jezus dan zeide tot hen; Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs.mp3downloadplay(2021-04-07 HHG Groenekan) Joh. 21 vs 1-14 Jezus dan zeide tot hen; Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs.mp3downloadplay(2021-04-21 HHG Waddinxveen) Lukas 24 vs 36-53 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen; Vrede zij u.mp3downloadplay(2021-04-24 HHG Groenekan) 1 Korinthe 15 vs 1-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3downloadplay(2021-05-05 HHG Staphorst - Balkanzending) Matth. 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit.mp3downloadplay(2021-05-18 Giesenburg) Jeremia 3 vers 12-25 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen.mp3downloadplay(2021-06-02 VHG Driedorp) Hosea 6 vs 1-3 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen.mp3downloadplay(2021-06-09 HHG Loon op Zand) Hand. 4 vs 1-23 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) 1 Joh. 1 vs 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen.mp3downloadplay(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2021-06-30 VHG Driedorp) Hebr. 12 vs 1-13 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.mp3downloadplay(2021-07-06 Giesenburg) 1 Petrus 1 vers 1-9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.mp3downloadplay(2021-07-14 HHG Nederhemert) Romeinen 9 - Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere.mp3downloadplay(2021-07-17 HHG Groenekan) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3downloadplay(2022-03-23 HHG Groenekan) Openb. 3 vers 8 - Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.mp3downloadplay(2022-03-27 HHG Harskamp) 1 Joh. 2 vers 15-17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.mp3downloadplay(2022-03-31 VHG Driedorp) Lukas 22 vers 31-34 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3downloadplay(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 26 - En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.mp3downloadplay(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 40 - Maar de andere moordenaar, antwoordende, bestrafte hem, zeggende; Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt.mp3downloadplay(2022-04-18 HHG Kockengen) 1 Korinthe 15 vers 20-43 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is.mp3downloadplay(2022-04-20 HHG Groenekan) Lukas 24 vers 36-45 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen; Vrede zij ulieden.mp3downloadplay(2022-05-01 Scherpenisse) Joh. 20 vers 11-23 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.mp3downloadplay(2022-05-01 Scherpenisse) Joh. 20 vers 24-31 Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.mp3downloadplay(2022-05-11 OGG Terneuzen) Joh. 20 vers 24-29 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplay(2022-05-15 HHG Vianen) Joh. 21 vers 1-14 En Hij zeide tot hen; Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3downloadplay(2022-05-18 OGG Veenwouden) Kol. 2 vs 10-11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses.mp3downloadplay(2022-05-19 VHG Driedorp) Kol. 2 vers 6 - Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.mp3downloadplay(2022-05-29 HHG Montfoort) Hand. 1 vers 8 - Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn.mp3downloadplay(2022-06-06 HHG Ter Aar) Hand. 2 vers 14-47 Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes.mp3downloadplay(2022-06-06 HHG Wijk bij Heusden) Zendingsmiddag met ds. J. Van Meggelen en ds. K. Veldman.mp3(2022-06-12 HHG Wapenveld-Wezep) Hand. 3 vers 1-9 Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!.mp4 downloadplay(2022-06-15 HHG Kesteren) 1 Tim. 1 vs 3-17 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.mp3downloadplay(2022-06-16 Culemborg) Psalm 59 - Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.mp3downloadplay(2022-06-17 Katwijk aan zee) Rom. 8 vers 1-4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplay(2022-06-23 VHG Driedorp) Hand. 10 vers 1-48 Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.mp3downloadplay(2022-06-26 HHG Houten) Galaten 4 - Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-06-29 HHG Nederhemert) 1 Timotheus 2 vers 1-4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.mp3downloadplay(2022-07-01 Elburg) Jakobus 1 vers 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3downloadplay(2022-07-03 HHG Breukelen) 1 Timotheus 4 - Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.mp3downloadplay(2022-07-06 OGG Terneuzen) Lukas 22 vers 31-32 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden.mp3downloadplay(2022-07-07 Culemborg) Psalm 60 - O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.mp3downloadplay(2022-07-14 Culemborg) Psalm 61 - Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.mp3downloadplay(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp4 downloadplay(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.mp4 downloadplay(2022-07-20 VHG Driedorp) 2 Tim. 4 vers 2-5 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen.mp3downloadplay(2022-07-21 Culemborg) Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek.mp3downloadplay(2022-07-24 HHG Nederlangbroek) Markus 5 vers 25-34 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.mp3downloadplay(2022-07-24 HHG Vianen) Markus 5 vers 25-34 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.mp3downloadplay(2022-07-31 HHG Vriezenveen) Genesis 1 en 3 - De wonderlijke schepping van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, en zijn vreselijk diepe zondeval.mp3downloadplay(2022-07-31 HHG Vriezenveen) Genesis 4 - Het vervolgde geloof van de vermoorde Abel en het ongelovig wegvluchten van zijn goddeloze broeder Kain.mp3downloadplay(2022-08-04 Culemborg) Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 1-6 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3downloadplay(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 7-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2022-08-14 HHG Gameren) Lukas 18 vers 09-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplay(2022-08-14 HHG Gameren) Lukas 18 vers 35-43 En de blinde Bartimeus riep, zeggende; Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner.mp3(2022-08-17 HHG Garderen) Zendingsmiddag met ds. D. Zoet, ds. K. Veldman over Joh. 17, ds. M.A. Kempeneers, en dhr. W. Visser.mp4 downloadplay(2022-08-17 VHG Driedorp) Psalm 65 - De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.mp3downloadplay(2022-08-18 Culemborg) Psalm 65 - Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.mp3downloadplay(2022-08-21 HHG Nederhemert) Rom. 9 vers 1-8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.mp3downloadplay(2022-08-28 HHG Ter Aar) HC zondag 52 - En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.mp3downloadplay(2022-08-28 HHG Ter Aar) Openb. 3 vs 14-22 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.mp3downloadplay(2022-09-01 Culemborg) Psalm 66 - Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.mp3downloadplay(2022-09-04 HHG Houten) Hebr. 11 vers 8-10 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou.mp3downloadplay(2022-09-07 HHG Leerbroek) Rom. 10 vers 4 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3downloadplay(2022-09-08 VHG Urk) Rom. 11 vers 1-10 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplay(2022-09-11 HHG Bleskensgraaf) Joh. 6 vers 51 - Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven.mp3downloadplay(2022-09-11 HHG Breukelen) Joh. 6 vers 51 - Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven.mp3downloadplay(2022-09-14 HHG Vianen) Matth. 22 vs 1-14 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had.mp3downloadplay(2022-09-15 Culemborg) Psalm 67 - God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.mp3downloadplay(2022-09-18 HHG Westerhaar) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3(2022-09-18 Hoevelaken) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp4 downloadplay(2022-09-21 VHG Driedorp) Rom. 11 vers 20-36 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u.mp3downloadplay(2022-09-25 OGG Terneuzen) Joh. 13 vers 1-16 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.mp3downloadplay(2022-09-25 OGG Terneuzen) Rom. 12 vers 1-3 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.mp3downloadplay(2022-09-29 Culemborg) Psalm 68 - God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.mp3downloadplay(2022-10-02 HHG Ouddorp) Johannes 1 vers 1-18 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.mp3downloadplay(2022-10-02 HHG Ouddorp) Lukas 15 vers 11-32 Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan, en ik zal tot hem zeggen; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor U.mp3downloadplay(2022-10-09 HHG Grafhorst) Lukas 15 vers 4-7 Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.mp3downloadplay(2022-10-12 VHG Driedorp) Lukas 15 vers 8-10 Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.mp3downloadplay(2022-10-13 Culemborg) Psalm 68 vers 19 - Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.mp3downloadplay(2022-10-16 HHG Westerhaar) Rom. 12 vers 9-21 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.mp3downloadplay(2022-10-18 Giesenburg) Gal. 3 vers 11 - En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal door het geloof leven.mp3downloadplay(2022-10-20 Reeuwijk) Gal. 4 vers 1-7 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp4 downloadplay(2022-10-23 HHG Ouddorp) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3downloadplay(2022-10-27 Culemborg) Gal. 5 vs 16-26 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 2 vers 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3downloadplay(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 23-26 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3downloadplay(2022-11-06 HHG Katwijk aan zee) Lukas 7 vers 11-17 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.mp3(2022-11-06 HHG Katwijk aan zee) Lukas 7 vers 11-17 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.mp4 downloadplay(2022-11-09 VHG Driedorp) Matth. 16 vers 24-28 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.mp3downloadplay(2022-11-10 Culemborg) Hebr. 11 vers 1 - Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.mp3downloadplay(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3downloadplay(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Montfoort) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3downloadplay(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 2 vers 14-29 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u.mp3downloadplay(2022-11-23 Kampen) Hand. 14 vers 5-20 Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen (...) en dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.mp3downloadplay(2022-11-24 Culemborg) Openb. 3 vers 7-13 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.mp3downloadplay(2022-11-24 OGG Gouderak) Dankdagpredicatie aanvang 10.00 uur.mp3downloadplay(2022-11-24 OGG Gouderak) Dankdagpredicatie aanvang 15.00 uur.mp3downloadplay(2024-01-04 Culemborg) Psalm 94 - O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Matth. 25 vers 01-13 En de dwaze maagden zeiden tot de wijze maagden; geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Matth. 25 vers 14-30 Want het is gelijk een mens, die naar het buitenland reisde, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.mp3downloadplay(2024-01-10 Nieuw Beijerland) 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-11 HGC Urk) 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Genesis 12 vers 1-9 De HEERE nu had tot Abram gezegd; Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Genesis 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.mp3downloadplay(2024-01-18 VHG Driedorp) 1 Petrus 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, den uitverkorenen naar de voorkennis van God.mp3downloadplay(2024-01-19 Culemborg) Psalm 95 - Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Lukas 7 vers 01-10 Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Lukas 7 vers 11-17 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.mp3downloadplay(2024-01-25 HG Wekerom) Openb. 17 vers 1-6 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren.mp3(2024-01-25) BIJLAGE BIJ OPENBARINGEN -- MYSTERY BABYLON MOEDER DER HOERERIJEN EN VELE GRUWELEN.PDF downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Genesis 14.mp3downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Genesis 15.mp3downloadplay(2024-01-31 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijve.mp3downloadplay(2024-02-01 Culemborg) Psalm 96 - Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.mp3downloadplay(2024-02-04 HHG Kesteren) Lukas 4 vers 16-29 De Heere Jezus Christus door Nazareth verworpen.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Genesis 17 vers 1-14 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Genesis 22 vers 1-18 En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay(2024-02-13 Giesenburg) Joh. 3 vers 1-17 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3downloadplay(2024-02-14 VHG Driedorp) Hebr. 11 vers 17-18 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had.mp3downloadplay(2024-02-15 Culemborg) Psalm 97 - De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.mp3downloadplay(2024-02-18 HHG Bleskensgraaf) Lukas 18 vers 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplay(2024-02-22 HGC Urk) Matth. 27 vers 13-37 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.mp3downloadplay(2024-02-23 VHG Elburg) Joh. 10 vers 1-21 Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.mp3downloadplay(2024-02-25 HHG Vianen) Lukas 15 vers 11-32 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.mp3downloadplay(2024-02-28 HHG Vianen) Openbaring 3 vers 1-6 Aan de gemeente van Sardis....Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3downloadplay(2024-02-29 Culemborg) Psalm 98 - Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.mp3downloadplay(2024-03-03 HHG Oud Beijerland) Markus 14 vers 66-72 En Simon Petrus begon zichzelf te vervloeken en te zweren; ik ken deze Mens niet, Dien gij zegt.mp3downloadplay(2024-03-27 Ingersoll CA) Psalm 99 - De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.mp3downloadplay(2024-04-02 Ingersoll CA) Psalm 100 - Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.mp3downloadplay(2024-04-12 Ingersoll CA) HC zondag 2 -- Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist Gods heilige wet van ons.mp3downloadplay(2024-05-01 Ingersoll CA) HC zondag 3, vraag 6 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2024-05-22 Ingersoll CA) Psalm 101 - Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE.mp3up..