Preken downloaden

[./Ds. J.J. Roodsant]
(.) Kanttekening bij sommige onbijbelse uitspraken in predicaties van ds. J.J. Roodsant (.) Leespredicaties in pdf (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 downloadplay(2001-06-28 Oldebroek) Matth. 9 vs 20-22 En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan.mp3downloadplay(2007-09-09 Loon op Zand) Jesaja 43 vers 21 - Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.mp3downloadplay(2007-09-09 Loon op Zand) Zacharia 13 vs 7b ...sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.mp3downloadplay(2008-03-16 Loon op Zand) 2 Kon. 4 vers 26b Is het wel met u.mp3downloadplay(2012-03-25 Papendrecht) Jeremia 45 vs 5b Maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.mp3downloadplay(2012-08-26 Papendrecht) Psalm 2 vs 12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.mp3downloadplay(2013-02-03 St. Maartensdijk) Hand. 3 vers 19a Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.mp3downloadplay(2013-05-29 Veenendaal) 2 Korinthe 3 vers 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplay(2018-05-31 Lekkerkerk) Spreuken 8 vs 35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.mp3up.. downloadplayAmos 8 vers 11-12 God zal Israel een honger naar Zijn Woord zenden.mp3downloadplayDaniel 3 vs 25 Hij antwoordde en zeide; Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs.mp3downloadplayDaniel 5 vs 25 - Dit nu is het schrift, dat daar getekend is; MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.mp3downloadplayDeut. 33 - Mozes zegent het volk Israel voor zijn sterven.mp3downloadplayDeut. 33 vers 27 - De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen.mp3downloadplayExodus 3 vers 2 - Mozes bij de brandende braambos.mp3downloadplayGen. 26 vs 25 - Toen bouwde hij daar een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan. En hij sloeg aldaar zijn tent op.mp3downloadplayGen. 33 vs 9-11 Ezau had veel, maar Jacob mocht zeggen dat hij alles had.mp3downloadplayGen. 49 vs 8a - Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden.mp3downloadplayHand. 02 vers 11b - Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.mp3downloadplayHand. 02 vers 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3downloadplayHand. 02 vers 41b - En er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp3downloadplayHand. 05 vers 41 - De apostelen verblijdt omwille van hun lijden om Zijns Naams wille.mp3downloadplayHand. 07 vers 55-56 Het zalig sterven van Stefanus.mp3downloadplayHand. 16 vs 30-31 Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.mp3downloadplayHosea 7 vers 16a - Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedrieglijke boog.mp3downloadplayJakobus 4 vs 14 - Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven. Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.mp3downloadplayJeremia 31 vs 9 - Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken.mp3downloadplayJesaja 25 vers 9 - En men zal te dien dage zeggen; Ziet, Deze is onze God.mp3downloadplayJesaja 60 vers 20b - Want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen .mp3downloadplayJesaja 63 vers 14 - Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven.mp3downloadplayJohannes (1) 5 vs 12 - Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.mp3downloadplayJohannes 20 vers 16 - Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp3downloadplayJohannes 21 vers 01a - Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias.mp3downloadplayJohannes 21 vers 17 - Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3downloadplayJohannes 21 vs 6 - En Hij zeide tot hen; Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3downloadplayKoningen (1) 2 vers 34 - Joab door Benaja gedood.mp3downloadplayKoningen (1) 3 vers 9 - Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten.mp3downloadplayKoningen (1) 5 - Voorbereiding en bouw van de tempel.mp3downloadplayKoningen (1) 6 vers 7 - Salomo bouwt de tempel.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vers 6 - Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders.mp3downloadplayKorinthe (1) 16 vers 12-24 - De groetenis van Paulus.mp3downloadplayKorinthe (1) 16 vers 22-24 - Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vers 17 - Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.mp3downloadplayLukas 02 vers 13-14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen.mp3downloadplayLukas 02 vers 4-7 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3downloadplayLukas 05 vers 31 - Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.mp3downloadplayLukas 10 vers 21 - Het dankgebed van de Heere Jezus.mp3downloadplayMal. 4 vs 1-2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen.mp3downloadplayMarkus 16 vers 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus.mp3downloadplayMarkus 16 vers 9 - En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena.mp3downloadplayMattheus 01 vs 1-6 De Heere Jezus in Zijn vernedering geboren uit een geslacht van hoeren tollenaren.mp3downloadplayMattheus 06 vs 33 - Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.mp3downloadplayMattheus 07 vs 24-27 De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer.mp3downloadplayMattheus 08 vs 2-3 De reiniging van een melaatse.mp3downloadplayMattheus 22 vs 12 - En zeide tot hem; Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3downloadplayMattheus 24 vs 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende.mp3downloadplayMattheus 25 vs 1-2 De gelijkenis van de tien maagden.mp3downloadplayMattheus 26 vs 37-39 Christus lijden in Gethsemane.mp3downloadplayMattheus 27 vs 51a - En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.mp3downloadplayMattheus 28 vs 6 - Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3downloadplayMattheus 28 vs 9-10 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet.mp3downloadplayMicha 7 vs 7 Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.mp3downloadplayOpenb. 03 vers 1-4 Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3downloadplayOpenb. 07 vers 9-10 De grote ontelbare schare voor de troon van het Lam.mp3downloadplayOpenb. 22 vs 17a - En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge; Kom.mp3downloadplayOpenb. 5 vs 5 - Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.mp3downloadplayPetrus (1) 4 vers 18 - En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen.mp3downloadplayPsalm 004 - Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.mp3downloadplayPsalm 009 vers 21 - O HEERE! jaag hun vreze aan; laat de heidenen weten, dat zij mensen zijn.mp3downloadplayPsalm 029 - De stem des HEEREN.mp3downloadplayPsalm 031 vers 15b - Ik zeg; Gij zijt mijn God.mp3downloadplayPsalm 040 vs 2-4 Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.mp3downloadplayPsalm 050 vers 23 - Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien.mp3downloadplayPsalm 072 vers 12 - Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.mp3downloadplayPsalm 073 vers 1 - Immers is God Israel goed, dengenen, die rein van harte zijn.mp3downloadplayPsalm 084 vs 7 - Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein.mp3downloadplayPsalm 090 vs 10b - En het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.mp3downloadplayPsalm 097 vers 2b - Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.mp3downloadplayPsalm 143 vers 2 - En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.mp3downloadplayPsalm 149 vers 6 - De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand.mp3downloadplayPsalm 72 vs 16 - Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon.mp3downloadplayRomeinen 8 vers 9b - Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplaySamuel (2) 23 vers 15 - En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is.mp3downloadplayZacharia 12 vers 10 - Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden.mp3