Preken downloaden

[./Ds. J. J. Roodsant/(.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB]
(.) Kanttekening bij sommige uitspraken in predicaties van ds. J.J. Roodsant up.. downloadplayAmos 8 vs 11-12 Zie, de dagen komen, spreekt de heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden.mp3downloadplayDaniel 3 vs 25 - Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen.mp3downloadplayDaniel 5 vs 25 - Dit nu is het schrift, dat daar getekend is; MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.mp3downloadplayDeut. 33 vs 27 - De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen.mp3downloadplayExodus 33 vers 21b Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayEzechiel 36 vers 26 Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayEzechiel 47 vs 1 - Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit.mp3downloadplayGenesis 16 vs 8a - Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan.mp3downloadplayGenesis 26 vs 25 - Toen bouwde hij daar een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.mp3downloadplayHandelingen 2 vs 11b - Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.mp3downloadplayHandelingen 2 vs 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3downloadplayHandelingen 3 vers 19a Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayHandelingen 3 vs 19 - Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.mp3downloadplayHosea 7 vs 16a - Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedrieglijke boog.mp3downloadplayJakobus 4 vs 14 - Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven.mp3downloadplayJeremia 3 vs 22 - Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen.mp3downloadplayJeremia 45 vs 5b - Maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.mp3downloadplayJesaja 53 vs 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.mp3downloadplayJesaja 57 vs 15 - Opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.mp3downloadplayJesaja 63 vs 14 - Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven.mp3downloadplayJob 33 vers 9a.mp3downloadplayJoh. 21 vs 17 - Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3downloadplayKlaagl. 3 vs 39 - Wat klaagt dan een levend mens; Een ieder klage vanwege zijn zonden.mp3downloadplayKoningen (1) 3 vs 9 - Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten.mp3downloadplayLukas 02 vers 10b Kerst 2015.mp3downloadplayLukas 02 vers 13-14 Vianen.mp3downloadplayLukas 02 vers 8-12 Kerst.mp3downloadplayLukas 02 vs 4-7 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3downloadplayLukas 02 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLukas 23 vers 1-12 Scherpenisse.mp3downloadplayLukas 24 vers 5c - 6a Pasen.mp3downloadplayLukas 24 vs 34a - Welke zeiden; De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3downloadplayMarkus 16 vers 19 - Hemelvaartsdag.mp3downloadplayMattheus 07 vers 24-27.mp3downloadplayMattheus 07 vs 22-23 Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen.mp3downloadplayMattheus 08 vs 2-3 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende; Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.mp3downloadplayMattheus 22 vs 12 - Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3downloadplayMattheus 24 vs 37 - En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.mp3downloadplayMattheus 26 vs 37-39 Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.mp3downloadplayMattheus 27 vers 51a.mp3downloadplayMattheus 28 vs 06 - Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3downloadplayMattheus 28 vs 09-10 Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.mp3downloadplayMattheus 28 vs 12-13 Zegt Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.mp3downloadplayMicha 7 vers 7 - Bidstond.mp3downloadplayOpenbaring 22 vs 17a En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge Kom.mp3downloadplayOpenbaringen 3 vs 1-4 Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3downloadplayPetrus (1) 2 vers 7a Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayPhilippenzen 3 vers 10a - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding.mp3downloadplayPsalm 002 vs 12a - Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat.mp3downloadplayPsalm 004 vers 7 Voorburg.mp3downloadplayPsalm 009 vs 21 - Sta op, HEERE, laat de mens zich niet versterken; laat de heidenen voor Uw aangezicht geoordeeld worden.mp3downloadplayPsalm 032 vers 5 Lekkerkerk.mp3downloadplayPsalm 033 vers 12 Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayPsalm 071 vers 18 Gaslaan - Den Haag.mp3downloadplayPsalm 090 vs 10 - Het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.mp3downloadplayPsalm 102 vers 17a en 18 Lekkerkerk.mp3