Preken downloaden

[./Ds. G. Boer ]
(.) Heidelberger Catechismus up.. downloadplayFilippensen 2 vers 14 - Doet alle dingen zonder murmuren en tegenspreken.mp3downloadplayFilippensen 3 vers 20 - Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij onze Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.mp3downloadplayGalaten 1 vers 3-5 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayHandelingen 01 vers 13-14 Volhardende in het bidden en smeken.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 05-13 En er waren Joden te Jeruzalem wonende. godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 07-12 En zij ontzetten zich allen.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 16-18 Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 38-39 En Petrus zeide tot hen Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3downloadplayHandelingen 07 vers 54-60 Als zij dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.mp3downloadplayHandelingen 20 vers 28 Zo hebt dan acht op u zelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft.mp3downloadplayJohannes 1 vers 14 - Christus, het vlees geworden Woord.mp3downloadplayKon. (1) 17 vers 07-10 Elia naar Zarfath.mp3downloadplayKon. (1) 17 vers 10-13 Elia vraagt de weduwe van Zarfath om eten.mp3downloadplayKon. (1) 17 vers 16 - Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren.mp3downloadplayKon. (1) 18 vers 01-05 En Achab had Obadja, den hofmeester, geroepen; en Obadja was den HEERE zeer vrezende.mp3downloadplayKon. (1) 18 vers 21-25 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide, Hoe lang hinkt gij op twee gedachten.mp3downloadplayKon. (1) 18 vers 40 - De profeten van Baal door Elia geslacht.mp3downloadplayKon. (1) 18 vers 41-46 Zie, een kleine wolk, als eens mans hand.mp3downloadplayKron. (1) 29 vers 14 - Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is.mp3downloadplayLukas 19 vers 5-6 Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.mp3downloadplayLukas 22 vers 31-32a Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3downloadplayLukas 22 vers 39-46 Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.mp3downloadplayLukas 23 vers 46 - En Jezus, roepende met grote stemme, zeide Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp3downloadplayMaleachi 4 vers 2 - Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.mp3downloadplayMaleachi 4 vers 6 - En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.mp3downloadplayNumeri 11 vers 26-30 Och of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere Zijn Geest over hen gave.mp3downloadplayRomeinen 05 vers 5-7 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.mp3downloadplayRomeinen 05 vers 9-10 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.mp3downloadplaySamuel (1) 3 vers 10 - En Samuel zeide, spreek want uw knecht hoort.mp3downloadplayTimotheus (1) 3 vers 16 - En buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vers 8 - Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.mp3