Preken downloaden

[./Ds. C. Stelwagen/(.) Nieuwe Preken 2012 - 2017]
up.. downloadplay2012-07-08 HG Scherpenisse - Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.mp3downloadplay2012-07-08 HG Scherpenisse - Rom. 3 vs 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus.mp3downloadplay2013-06-30 HG Scherpenisse - Richteren 2 vs 4-5 Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.mp3downloadplay2014-08-24 HG Scherpenisse - 1 Petrus 1 vs 10-12 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied.mp3downloadplay2014-08-24 HG Scherpenisse - 1 Petrus 1 vs 13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade.mp3downloadplay2015-12-31 ds. C. Stelwagen - Oudjaar 2015.mp3downloadplay2016-02-07 ds. C. Stelwagen over Lukas 22 vs 54-64 En zij grepen Hem en leidden Hem weg, en brachten Hem in het huis des hogepriesters.mp3downloadplay2016-02-07 ds. C. Stelwagen over Mattheus 26 vs 34-50 Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.mp3downloadplay2016-02-14 ds. C. Stelwagen over Mattheus 26 vs 34-50 Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.mp3downloadplay2016-03-27 Rom. 6 vs 1-14 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.mp3downloadplay2016-03-27 ds. C. Stelwagen over Markus 16 vs 1-16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.mp3downloadplay2016-04-17 Efeze 1 vs 19-22 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp3downloadplay2016-05-08 ds. C. Stelwagen - Bent u bereid om te sterven.mp3downloadplay2016-05-16 ds. C. Stelwagen over Hand. 18 vs 24 - Hand. 19 vs 7 En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.mp3downloadplay2016-07-31 HG Scherpenisse - Psalm 32 vs 1-2 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay2016-07-31 HG Scherpenisse - Rom. 8 vs 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.mp3downloadplay2016-11-06 HG Driesum - Jesaja 63 vs 1-6 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra.mp3downloadplay2016-11-06 HG Driesum - Joh. 4 vs 43-54 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp3downloadplay2016-11-27 HG Vriezenveen - Joh. 4 vs 49-50 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp3downloadplay2017-03-26 HG Valburg-Homoet Matth. 27 vs 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.mp3downloadplay2017-03-26 HG Valburg-Homoet Matth. 27 vs 61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.mp3downloadplay2017-04-16 HG Hedel - Kol. 2 vs 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem.mp3downloadplay2017-05-21 HG Driesum - 1 Petrus 3 vs 8-32 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed.mp3downloadplay2017-05-28 HG Valburg-Homoet Filip. 3 vs 1-16 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.mp3downloadplay2017-07-23 HG Scherpenisse - Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp3downloadplay2017-07-23 HG Scherpenisse - Hand. 19 vs 1-7 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3downloadplay2017-07-30 HG Valburg-Homoet Filip. 3 vs 1-16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.mp3downloadplay2017-07-30 HG Valburg-Homoet Hand. 18 vs 24 en Hand 19 vs 7 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3