Preken downloaden

[./Ds. C. Stelwagen/(.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019]
up.. downloadplay2010-11-21 HC Zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplay2010-12-05 HC Zondag 3 - Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp3downloadplay2010-12-05 Jesaja 62 vs 11 Zegt de dochter van Sion; Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.mp3downloadplay2011-04-24 Matth. 28 vs 2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur.mp3downloadplay2011-04-24 Rom. 4 vs 8-25 Want de belofte is niet door de wet aan Abram of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.mp3downloadplay2011-05-15 Joh. 21 vs 3 - Simon Petrus zeide tot hen; Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem; Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, (....) en in dien nacht vingen zij niets.mp3downloadplay2011-05-15 Joh. 21 vs 3-6 Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.mp3downloadplay2011-08-14 HC Zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplay2011-08-14 Joh. 21 vs 7-14 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3downloadplay2011-12-11 Jesaja 40 vs 1-15 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem.mp3downloadplay2011-12-11 Lukas 1 vs 7-13 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.mp3downloadplay2014-02-02 Matth. 15 vs 21-28 Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.mp3downloadplay2014-02-02 Psalm 42 - Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3downloadplay2014-04-06 HC Zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3downloadplay2014-04-06 Lukas 22 vs 61 - En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem dit had voorzegd.mp3downloadplay2014-06-22 Joh. 16 vs 16-31 Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader.mp3downloadplay2014-06-22 Korinthe (1) 11 vs 28 - Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.mp3downloadplay2014-09-14 Lukas 15 vs 20 En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.mp3downloadplay2014-09-14 Lukas 15 vs 21 En de zoon zeide tot hem; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3downloadplay2014-11-30 Genesis 3 vs 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen.mp3downloadplay2014-11-30 HC Zondag 32 - Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3downloadplay2015-02-01 HC Zondag 34a - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3downloadplay2015-02-01 HC Zondag 34b - Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3downloadplay2015-03-29 Hebr. 10 vs 19-22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen.mp3downloadplay2015-03-29 Joh. 19 vs 17-30 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha.mp3downloadplay2015-12-06 Jesaja 51 vs 1-3 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt.mp3downloadplay2015-12-06 Psalm 32 vs 1 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.mp3downloadplay2015-12-27 Joh. 1 vs 14 - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader).mp3downloadplay2016-01-10 Efeze 1 vs 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade.mp3downloadplay2016-01-10 Rom. 8 vs 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplay2016-04-03 Efeze 1 vs 19-20 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp3downloadplay2016-04-03 Filipp. 3 vs 7-8a Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wille schade geacht.mp3downloadplay2016-05-22 Hand. 19 vs 2-6 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3downloadplay2016-05-22 Hand. 2 vs 41b-47b Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp3downloadplay2016-07-17 Filip. 3 vs 8-9 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere.mp3downloadplay2016-09-25 Filip. 3 vs 8a-9a Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.mp3downloadplay2016-09-25 Lukas 7 vs 40-44 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer liefhebben.mp3downloadplay2016-11-27 Jeremia 30 vs 21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken.mp3downloadplay2016-11-27 Joh. 4 vs 43-54 Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was.mp3downloadplay2017-02-05 Lukas 2 vs 41-42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag.mp3downloadplay2017-02-05 Lukas 2 vs 49 En Hij zeide tot hen; Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt. Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3downloadplay2017-06-04 Hand. 2 vs 4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplay2017-08-27 Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3downloadplay2017-08-27 HC Zondag 26 - Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplay2017-10-01 Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3downloadplay2017-10-01 Filip. 3 vs 9-10a Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay2017-11-26 HC Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplay2017-11-26 Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als Zacharias het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.mp3downloadplay2018-01-21 HC Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplay2018-01-21 Jesaja 48 Hoort dit, gij huis van Jakob, die genoemd wordt met den naam van Israel, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt.mp3downloadplay2018-03-18 HC Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplay2018-03-18 Hebr. 4 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.mp3downloadplay2018-03-18 Leviticus 1 Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen.mp3downloadplay2018-06-24 Efeze 1 vs 5a Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3downloadplay2018-06-24 Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen.mp3downloadplay2019-03-03 Filip. 3 vs 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay2019-03-03 Jesaja 53 vs 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.mp3downloadplay2019-05-05 Genesis 3 vs 10 Over de vreze des Heeren.mp3downloadplay2019-05-05 Kol. 3 vs 1-3 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3downloadplay2019-07-07 Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay2019-07-07 Spr. 1 vs 7 (2e deel) De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3downloadplay2019-09-08 (HWBA) Matth. 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3downloadplay2019-09-08 Matth. 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3