Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2020 - 2021]
up.. downloadplay2020-05-17 Openbaring 22 vers 17 - En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.mp3downloadplay2020-05-17 Zacharia 11 vers 2 - Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn.mp3downloadplay2020-06-07 Thess (1) 4 vers 7 - Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.mp3downloadplay2020-06-14 Openbaring 18 vs 4 - Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.mp3downloadplay2020-06-25 Korinthe (2) 3 vers 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplay2020-07-05 Korinthe (2) 5 vers 18 - En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus.mp3downloadplay2020-07-12 Korinthe (1) 7 vers 16 - Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult zalig maken. Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken.mp3downloadplay2020-07-12 Korinthe (1) 9 vs 10 - Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden.mp3downloadplay2020-07-19 Nahum 1 vers 3 - De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp3downloadplay2020-07-26 Maleachi 3 vers 2 - Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt.mp3downloadplay2020-08-02 Thess (1) 5 vers 6 - Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.mp3downloadplay2020-08-12 Korinthe (2) 13 vers 5 - Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is.mp3downloadplay2020-08-23 Openbaring 19 vers 7 - Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen.mp3downloadplay2020-08-26 Korinthe (2) 1 vers 5 - Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.mp3downloadplay2020-09-13 HC zondag 27 (vraag 72-73) Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay2020-10-18 HC zondag 28 (vraag 75) Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt.mp3downloadplay2020-10-18 Openbaring 19 vers 11 - En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig.mp3downloadplay2020-10-21 Openbaring 10 vers 1-2 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd.mp3downloadplay2020-10-25 HC zondag 28 (vraag 76) Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay2020-10-28 Openbaring 10 vers 2-3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.mp3downloadplay2020-11-11 Openbaring 10 vers 8 - Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.mp3downloadplay2020-11-15 HC zondag 29 (vraag 78-79) Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplay2020-11-15 Timotheus (2) 2 vers 8 - Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods.mp3downloadplay2020-11-25 Openbaring 5 vers 12 - Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.mp3downloadplay2020-11-29 HC zondag 30 (vraag 80-81) Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis, en voor wie is het HA ingesteld.mp3downloadplay2020-12-02 Openbaring 6 vers 9 - En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods.mp3downloadplay2020-12-09 Openbaring 6 vers 12-13 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak.mp3downloadplay2020-12-13 HC zondag 30 (vraag 82) Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen.mp3downloadplay2020-12-16 Galaten 6 vers 17 - Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.mp3downloadplay2020-12-20 HC zondag 31 (vraag 83) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay2021-01-03 HC zondag 31 (vraag 84) Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten.mp3downloadplay2021-01-06 Openbaring 7 vers 1 - En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde.mp3downloadplay2021-01-13 Openbaring 7 vers 2-3 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen.mp3downloadplay2021-01-17 HC zondag 31 (vraag 85) Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den Christelijken ban.mp3downloadplay2021-01-20 Openbaring 7 vers 9 - Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon.mp3downloadplay2021-01-24 HC zondag 32 (vraag 86) Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3downloadplay2021-01-27 Openbaring 7 vers 13 - Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen.mp3downloadplay2021-01-31 HC zondag 32 (vraag 87) Kunnen dan niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren.mp3downloadplay2021-02-03 Openbaring 8 vers 1-2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.mp3downloadplay2021-02-10 Openbaring 8 vers 3-5 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.mp3downloadplay2021-02-14 HC zondag 33 (vraag 88-90) In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplay2021-02-17 Openbaring 8 vers 7-9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.mp3downloadplay2021-02-21 HC zondag 33 (vraag 91) Maar wat zijn goede werken des geloofs.mp3downloadplay2021-02-24 Openbaring 8 vers 12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren.mp3